Ook de gemeente Apeldoorn blijft koersen op de bouw van een mencentrum, apparte­menten en elf villa’s op Landgoed Spelder­holt, zegt Albert Francken, die voor de ge­meente betrokken is bij de plannen. ,,Er gaat daar iets gebeuren, want we willen van die oude pluimveeschuren af’’.

Vorig najaar verenietigde de Raad van Sta­te het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. Vol­gens Francken is dat gebeurd op basis van een beperkt aantal onderdelen, die kunnen worden gerepareerd.

Daartoe is een betere onderbouwing nodig van de mogelijke gevolgen van ammoniak op Natura 2000 door de komst van 50 paarden naar Spelderholt. En er moet een nieuw verhaal komen over eventuele nega­tieve gevolgen voor flora en fauna in de omgeving. De gemeenteraad neemt waar­schijnlijk eind dit jaar een nieuw besluit. Het ( gerepareerde) bestemmingsplan wordt dan opnieuw ter inzage gelegd.

Naast de voorwaarden in het bestemmings­plan gelden er ook voorwaarden uit de ruimte-voor-ruimte-regeling en de regeling voor functieverandering, beide opgesteld om leegkomende boerenbedrijven een nieuwe bestemming te geven. De ruim­te- voor- ruimte-regeling gaat ervan uit dat de helft van de schuren mag worden ge­sloopt en worden teruggebouwd in de vorm van bijvoorbeeld woningen. Ook zon­der die regeling zouden de plannen inpas­baar zijn, omdat het landgoed door de pro­vincie is aangewezen als zoekzone voor wo­ningbouw, zegt de gemeente. De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken uit Beekber­gen vecht die aanwijzing begin maart aan bij de rechtbank in Arnhem.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix