De Stichting Behoud Natuur­waarden Enken uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Mi­lieuzorg Apeldoorn vochten maandag voor de bestuursrech­ter in Zutphen de bouw aan van appartementen en woningen op het Beekbergse Landgoed Spel­derholt. Dat ligt pal naast Euro­pees beschermd Natura 2000, met onder meer een stukje bij­zondere heide. VVD- kamerlid Helma Lodders heeft de bouw op Spelderholt opgenomen in haar Klachtenbundel Natura 2000. Opdrachtgever is Mieke van Tergouw van Riant Equestrian Centre in Beekber­gen, die een deel van het land­goed heeft gekocht. In ruil voor de afbraak van voormalige pluimveeschuren en een nertsen­fokkerij wil ze er een nieuwe ma­nege en woningen bouwen.

Ze is blij met de steun van VVD-kamerlid Helma Lod­ders.

Die nam de verhuizing van Riant Equestrian Centre van Mieke van Tergouw op in haar Klachtenboek Natura 2000, onlangs aangeboden aan staatssecretaris Henk Ble­ker. Naast het Bosje van Goudkuil, waar AGOVV een voetbalstadion wil bouwen, is de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen goed voor een tweede noodkreet uit de natuurrij­ke gemeente Apeldoorn.
Of het protest van de landelijke VVD zal helpen, betwijfelt de voormalige menkam­pioene. ,,Gelukkig kijken ze nu landelijk naar de regels, maar of wij daar nog van profiteren is de vraag. Dat gun ik dan de an­deren maar die na mij komen’’, zegt ze.
Ook van de crisiswet heeft ze nog niet kun­nen profiteren. Om de economie te stimule­ren, zijn procedures ingekort. Ook de ver­huizing van Riant en de bouw van wonin­gen werden onder de tijdelijke regeling ge­bracht. ,,Het grootste probleem is dat de re­gels steeds veranderen en uitspraken steeds worden uitgesteld. En dan moet je weer nieuwe onderzoeken doen’’.
Toch blijft ze onverzettelijk, ook al keurde de Raad van State het bestemmingsplan voor de verhuizing van Riant op onderde­len af, en leed ook de natuurwetvergun­ning van de provincie schipbreuk bij de hoogste bestuursrechter. ,,We zijn volop aan de gang voor een nieuw bestemmings­plan en een nieuwe natuurwetvergunning.
Alle verbeterpunten die de Raad van State heeft aangewezen, zijn klaar. Er zijn extra onderzoeken gedaan en de aanvraag voor een nieuwe natuurwetvergunning gaat bin­nenkort de deur uit.’’

Want eenmaal op weg, is Van Tergouw een bijter, met de wil om te winnen. Boven­dien is ze ervan overtuigd dat de natuur be­ter af is met een mencentrum met 50 paar­den en de bouw van woningen, dan met een drukbezocht pluimvee-onderzoeksinsti­tuut en een nertsenfokkerij, zoals voor­heen gevestigd op Landgoed Spelderholt.

Al wijzen twee belangengroepen op nadeli­ge effecten van de bouw van een mencen­trum en woningen op Natura 2000 en de open enk.
,,We zijn nu acht jaar bezig. Maar het blijft een initiatief van Geldersch Landschap, om­dat we vergunning hadden om op onze hui­dige plek aan de Bruggelerweg een logiesge­bouw en stallen te bouwen, waardoor we dichter bij hun terrein kwamen. Toen kwa­men ze bij ons met elf hectare bebouwing op Spelderholt. Of dat niet wat voor ons was? Hebben we met de gemeente, de pro­vincie, de Grontmij en Geldersch Land­schap een quick scan gemaakt, waaruit bleek dat het een win-win-situatie was.
’’

Van Tergouw pareert de kritiek van SBNE over een eventuele aantasting van de open enk. ,,SBNE zegt dat we gaan bouwen op de open enk, maar we gaan juist 1.4 hecta­re slopen, wegen weghalen en een hele nertsenfarm teruggeven aan de natuur.

Kost ons wel 900.000 euro, maar daar wordt niet over gesproken. Terwijl een deel van de bezwaarmakers zelf op de open enk woont, waar bouwvergunningen ramme­len en er soms ook zonder vergunning is gebouwd. En dan wel bezwaar maken te­gen ons’’.
Ze wijst verder op de aankoop van enkele hectares landbouwgrond op de enk. ,,Dat is nu maisland, waar de mais meters hoog staat en een hoop mest op gaat. Dat gaan we omzetten in weide voor onze paarden, met hooguit wat kunstmest. We gaan coni­feren kappen, halen meer dan de helft van de ammoniak weg. Bovendien staan de paarden veel verder van dat heideveldje dan al die kippen.’’
Van Tergouw verwijt de SBNE een dubbele agenda. ,,Aan de ene kant willen ze ons he­lemaal niet, aan de andere kant hebben we intensief overleg gehad. We hebben een verdieping van het landhuis afgehaald en af­gesproken dat er geen witte hekken langs de weilanden komen. Tot aan de kleur van het dak van de manege en het afsluiten van de weg over de enk is er overleg geweest.
De manege is kleiner geworden, de activi­teiten staan superstrak in het bestemmings­plan, ik kan geen kant op. Als ondernemer word je lamgelegd en daar gaat Nederland kapot aan. We zitten hier nu 27 jaar en zijn altijd bezig om het bedrijf mooier te ma­ken. Toen mijn vader dit kocht, heeft hij 26 containers afval weggehaald. En je wilt niet weten hoeveel afval we nog uit het bos ha­len als we er met onze koetsen langs rijden. We hebben maar één belang en dat is met de paarden van de mooie natuur genieten’’. Hoop put ze uit een nieuw onderzoek van Arcadis naar de gevolgen van het mencen­trum voor het kwetsbare heideveldje en de omliggende bossen. ,, Dat onderzoek valt zeer gunstig voor ons uit. Net als het onder­zoek van Koninklijke Haskoning, die een se­cond opinion heeft uitgevoerd’’.
Uiteindelijk ziet ze het wel goed komen met de bouw van een manege en de wonin­gen.

,,Het kost alleen heel veel tijd en heel veel geld. En het gaat ten koste van je be­drijf. Ik ben geen projectontwikkelaar, maar een paardenliefhebber. Vorig jaar heb ik alleen onze eigen wedstrijd gereden. Eer­der reed ik vier of vijf uur per dag, nu per maand. Met al die irritatie in me kun je niet rijden. De paarden reageren erop.
Maar mijn grootste zorg is de Bruggeler­weg.

 Kindertjes die van ons parkeerterrein aan de overkant snel de weg oversteken op weg naar hun pony. Dat is echt onze laatste duw geweest, want in principe zitten we hier goed. De grond op Spelderholt heb­ben we van de overheid gekocht. Als ze vonden dat het natuur moest worden, had­den ze het niet aan ons verkocht. Ze wisten wat we er wilden doen’’.

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix

 

 

Bron: De Stentor, 18-2-2012
Tekst: Bert Felix