[nggallery id=2]

Regelgeving kan niet zonder handhaving, ook al zouden we anders willen. Want wat komt er anders van de regelgeving terecht?
SBNE Beekbergen strijdt o.a. voor het behoud van de enken in Beekbergen en is in haar bestaan tegen vele voorbeelden van gebrek aan handhaving of anderszins aangelopen.
We werken de case rondom de Flora- en faunawet gerelateerd aan de bouwplannen van Tergouw Holding op landgoed Spelderholt nader voor u uit.

De Flora- en faunawet is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren van sommige dieren. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

Van Tergouw wil gaan bouwen op een deel van landgoed Spelderholt. Uiteraard is zij bij het bouwrijp maken van het terrein gebonden aan de voorschriften van o.a. de Flora- en Faunawet. Dit gaat op papier dan ook niet zonder slag of stoot. Tussen de papieren werkelijkheid en de reële werkelijkheid gaapt helaas een groot gat.
Op 9 maart 2012 verleent De Staatssecretaris van Economische aken, Landbouw en Innovatie een Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen:

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de hazelworm (Angius fragilis) en de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara).
In deze toekenning wordt zeer nauwkeurig beschreven waaraan men zich dient te houden. De volledige toekenning kunt u hier downloaden.
Het is maar zeer de vraag of een en ander conform de voorwaarden is uitgevoerd. Immers, wanneer er niemand op toeziet…

Op 2 april 2012 doet SBNE aangifte van overtreding door Tergouw Holding BV van verbodsbepalingen genoemd in de Flora en Faunawet, en meer specifiek overtreding van de voorschriften, zoals vermeld in de brief van Dienst Regelingen aan Tergouw Holding d.d. 9 maart 2012 betreffende “toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen”.
Want Van Tergouw Holding is op 29 maart 2012 een grootscheepse kap begonnen.

De zaak herhaalt zich:
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 29 oktober 2013 Tergouw Holding ontheffing verleend op de verbodsbepalingen die geformuleerd zijn in artikel 11 van de Flora- en Faunawet. Maar… deze ontheffing is heeft een termijn en is wel aan voorschriften verbonden.
De termijn: 29 oktober 2013 tot en met 1 mei 2015

De specifieke voorschriften:

7. De werklocatie waar zich de te slopen bebouwing, alsmede de nieuwbouwlocatie zich bevindt dient uitgerasterd te worden door middel van schermen.
8. De schermen dienen in de periode half maart tot half april of in oktober aangebracht te worden.
9. De afrastering dient te bestaan uit kniepalen met een HDPE plaat. Deze HDPE plaat dient aan de binnenzijde van de afrastering ruw te zijn, aan de buitenzijde dient deze glad te zijn.
10. De afrastering dient vanuit één richting geplaatst te worden
11. Emmers dienen recht onder het reptielenscherm geplaatst te worden. Aan de buitenzijde van het scherm dient een deel van de emmerwand verwijderd te worden en dient de grond schuin weg gegraven te worden tot aan de bodem van de emmer, zodat dieren zelfstandig de emmer kunnen verlaten.
12. De afrastering dient gedurende de duur van de werkzaamheden (ongeveer 2 jaar) in stand gehouden te worden.
13. Bij de activiteiten aan de infrastructuur dient rekening gehouden te worden met de seizoensactiviteiten (voortplanting en winterrust) van de hazelworm en de levendbarende hagedis. Deze perioden lopen globaal van maart tot en met augustus en van november tot en met maart. Afhankelijk van het seizoen en de weeromstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van het uitvoeren van de werkzaamheden dient bepaald te worden door een deskundige op het gebied van reptielen.
14. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van reptielen. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

Men gaat aan de slag en zet hekjes. Dat doen ze helaas niet volgens de voorwaarden. Integendeel.

SBNE stuurt op 6 november 2013 een verzoek tot handhaving naar de Gemeente Apeldoorn en c.c. provincie Gelderland en het Ministerie via: https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Warenklachten:

Lokatie: woningbouw-Plangebied (Spelderholt, Beelbergen) aan de rand van het Natura 2000-gebied.
Betreft: Vorige week is er op het voormalig landgoed Het Spelderholt een begin gemaakt met de aanleg van een hekwerk met als doel het tegenhouden van beschermde reptielen en amfibieën aan de randen van het beoogde bouwterrein. Om genoemde dieren uit het gebied weg te vangen dienen de vallen (emmertjes) correct toegepast te worden, dit is echter niet het geval. De emmertjes zijn waterdicht, staan vol regenwater waardoor de gevangen dieren verkleumen of verdrinken. De emmertjes staan deels te ver boven het maaiveld waardoor ze niet effectief zijn. Erger is dat de emmertjes aan de buitenkant van het hekwerk staan, vanuit de bouwkavels gezien, waardoor er geen sprake is van het leegvangen van het bouwterrrein maar van de wildvang daar buiten. Er bestaat bij ons ernstige twijfel over de vakkundige uitvoering en begeleiding van het werk. Het seizoen, de weersomstandigheden en de kwaliteit van de uitvoering zijn ongeschikt voor het beoogde doel. Beschermde dieren zoals de levendbarende- en zandhagedis, alsmede de ringslang zijn ten dode opgeschreven wanneer ze in de emmers komen. Ook onbedoelde bijvangsten zoals (spits)muizen en mollen zullen als gevolg van deze vangactie gedood worden.

Op 13 november 2013 komt er een ontvangstbevestiging van NVWA, die een en ander doorstuurt naar de Dienst Regelingen Bestuurlijke Handhaving Flora en Fauna. Daar blijft het dan bij.

Wanneer u nu gaat kijken op het landgoed, zult u zien dat er volledige kaalslag heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde vooral in de periode kerst-nieuwjaar, wanneer ‘men’ met andere dingen bezig is.
Geweldig al die regelgeving. Maar als er geen handhaving is, of handhavers hun vingers niet durven te branden… ontstaat er een wildwest waarin iedereen maar kan doen waar hij zin in heeft.
En ach, de rechter zal dan wel weer zeggen: ja, die bomen die staan er nu toch niet meer, dus…

Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, welterusten…. sssstttttt