Een paar weken geleden stond er een annonce in de Dorpsvizier waarin het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Beekbergen een perceel bouwland aan
de Konijnenkamp aanbood bij openbare inschrijving voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht.

Dit trok uiteraard de aandacht van de SBNE Beekbergen, die zich sinds 2004 bezighoudt met natuurwaarden op deze enken en hun directe omgeving.
Immers, zou het niet fijn zijn als ook op dit perceel van ca. 5 ha duurzame akkerbouw zou plaatsvinden en de prachtige bloeiende akkerranden ook daar aangelegd zouden worden en afgesproken zou kunnen worden dat er geen teelt van lelies, bollen of uien met veel bestrijdingsmiddelen komt.
SBNE Beekbergen benaderde hiervoor een aantal partijen, om tot het merkwaardige inzicht te komen dat de Pachtwet er niet is voor de natuur, maar alleen voor de pachter, voor de belangen van de boer dus. En dat er geen afspraken over gebruik binnen de huidige regelgeving gemaakt kunnen worden. We zullen hier niet op details ingaan, maar zullen een gesprek aanvragen met het College van kerkrentmeesters en andere eigenaren om te kijken in hoeverre we in de toekomst tot een meer verantwoorde manier van omgang met de aarde kunnen komen. Respect voor natuur, dieren, bodem, het is zo nodig en gelukkig dringt dat tot steeds meer mensen door. Wij willen graag hierover in gesprek, en zullen ook kijken hoe we de plaatselijke en landelijke politiek en pachters kunnen interesseren voor een regeling die meer van deze tijd is.