Zoals bekend wordt er door een groot aantal mensen van verschillende pluimage gebruik gemaakt van het spelderholtterrein; deels legaal, deels zonder wettelijk kader zijn er tal van verenigingen en bedrijfjes gevestigd en lopen / rijden er mensen met uiteenlopende handicaps. Daarnaast zijn er bezoekers van de aanwezige horeca en zaalverhuur. Ook bewoners en bezoekers aan privéwoningen en andere noodzakelijk aanwezige mensen als kranten- en postbezorgers, huisvuilophalers etc. Ook komen er in toenemende mate buitenstaanders wandelen. Veel van deze mensen maken niet alleen bij daglicht maar ook bij nacht en ontij gebruik van het terrein.

De afgelopen jaren is het terrein steeds permanent en onbelemmerd toegankelijk geweest voor iedereen, dit was ook één van de randvoorwaarden voor verlening van de bestemmingsplanwijziging.

Inmiddels hebben wij al meermaals gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties op het terrein; onafgedekte putten, openstaande deuren van op instorten staande voormalige proefdierfaciliteiten, dumping van brandbaar afval in deze loodsen en in opeengeschoven wallen.

Nu zijn er sinds afgelopen zaterdag ineens weer slagbomen geplaatst en er zijn veel verbodsbordjes opgehangen. De verbazing was dan ook groot, vooral omdat deze slagbomen dwars over veel gebruikte en ’s nachts onverlichte rijroutes hangen.

Dinsdagen en woensdagen zijn piekdagen in het avond en nachtgebruik van het Spelderholt-terrein en derhalve was het vanavond een eerste test qua verkeersveiligheid. Het resultaat is inmiddels bekend; binnen een half uur zijn er minimaal twee auto’s tegen de slecht zichtbare slagboom voor mijn huis gebotst. De tweede auto is er zelfs dwars doorheen gereden. Gelukkig is de schade ditmaal beperkt gebleven tot het plaatwerk van de auto maar wij vragen met klem om alles in het werk te stellen om een einde aan de genoemde onverantwoorde en onveilige situaties te maken. Daarnaast vragen wij aandacht voor het feit dat getornd wordt aan de uitgangspunten van de verlening van het bestemmingsplan, namelijk de onbeperkte toegang tot het terrein.

Wouter Hiskemuller

20100316-191.jpg