Vergunning voor Manege Riant in BeekbergenDe plannen van Manege Riant in Beekbergen (Apeldoorn) kunnen doorgaan. Op grond van de Provinciale Verordening Stikstof en Natura 2000 en door aanpassing van de plannen van de manege kan de vergunning alsnog worden toegekend. Hiervoor is nu een ontwerpvergunning opgesteld die ter visie ligt.

Paardenspan; bron Manege RiantDe provincie Gelderland verleende in 2009 een Natuurbeschermingswetvergunning voor de verplaatsing van de manege. Deze werd echter eind 2011 vernietigd door Raad van State. De Raad van State oordeelde dat nadelige effecten van ammoniakuitstoot van de manege op de omringende natuur niet waren uit te sluiten.

Ter inzage
De ontwerpvergunning ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken reageren. Na verwerking van de reacties wordt een definitief besluit genomen. Daarna is er nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State door die belanghebbenden die ook in eerste instantie hebben gereageerd.

Verordening Stikstof en Natura 2000
Met de Verordening Stikstof en Natura 2000 wil de provincie bereiken dat de kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden beter wordt beschermd én dat veehouderijbedrijven in Gelderland mogelijkheden krijgen om uit te breiden.

Stikstof en natuur
De Veluwe is een Natura 2000-gebied. Een gebied waar de natuur bijzondere bescherming geniet. Als ondernemers hier plannen hebben voor verandering of uitbreiding van hun onderneming moet beoordeeld worden in hoeverre hun plannen nadelig zijn voor de natuur. Deze natuur heeft immers een bijzondere economische en ecologische waarde. Een negatief effect op de natuur kan ontstaan doordat er te veel stikstof neerslaat in het gebied.

Bron: www.gelderland.nl