Een gemeente maakt bestemmingsplannen en geeft bouwvergunningen. Dit gaat vaak gepaard met grote druk van projectontwikkelaars. Daarom is de bescherming van de natuur op afstand gezet en in handen gelegd van provincies. Die mogen alleen een ver­gunning voor plannen geven als er geen “significant negatieve effecten voor de natuur zijn”. Plannenma-kers moeten altijd eerst zelf beoordelen of een bouwplan de natuur schaadt. Manege Riant heeft voor een natuurtoets het ecologisch adviesbureau Arcadis ingeschakeld.

De bouwplannen van Riant op het Spelderholt (sloop stallen, nieuwbouw van manege met horeca, appartementen en villa’s) kregen vanaf 2004 de volle medewerking van gemeente, provincie en van Het Gelders Landschap. Dit was vanwege de vermeende natuurwinst die in 2007 werd bevestigd door een ronkend rapport van Arcadis. Dit ondanks ammoniakuitstoot van de paarden waardoor een perceel droge heide naast het Spelderholt significant kon worden aangetast. Maar hiervoor verzon Arcadis een list. Je zet op een stuk landbouwgrond wat nieuwe heideplanten en klaar is kees. De con­clusie – natuurwinst – werd gretig overgenomen. De in 2007 door de Provincie Gelderland verstrekte vergunning werd echter snel ingetrokken. Dit omdat bezwaarmakers hadden aangegeven dat – naast veel andere onregelmatigheden – de bouwplannen beslist niet zouden leiden tot natuurwinst maar tot grote natuurverlies. De ‘list’ van Arcadis was in strijd met alle regels op dat gebied.

De plannen zijn vervolgens bijgesteld en Arcadis schaafde wat aan haar oude rapport. Er werd weer geconstateerd dat ammoniak schadelijk is voor droge heide. Dit was nu alleen niet meer significant omdat ook de Provincie ‘listig’ was geworden. Het perceel droge heide dat bij de eerste vergunning in de weg lag, stond niet op een nieuwe maar nog niet officiële kaart van de provincie. Het gerenommeerde adviesbureau Arcadis vond dat er daarom geen rekening kon of zelfs mocht worden gehouden met dat perceel droge heide, dat er net als in 2007 natuurlijk nog gewoon lag. Conclusie van Ar­cadis, let op, lees goed: er is natuurwinst behalve als de provincie de status van het heide­veld zou herstellen door het wel op de kaart te vermelden! Op deze wankele basis heeft de provincie in september 2009 weer een vergunning verleend. Daarbij verwees Provincie niet naar haar eigen kaart waarop de heide was weggemoffeld, maar naar het rapport van Arcadis!

De bezwaarmakers, inmiddels verenigd in de stichting tot behoud van de natuurwaarden van de enken (SBNE), huurden ecologisch adviesbureau Faunaconsult in. Dit bureau vond zelfs dat het perceel droge heide naast het Spelderholt kwalitatief zeer hoogwaardig was. De provincie is door ons over deze zienswijze geïnformeerd, wat kennelijk reden was om ook een adviesbureau in te huren, ‘Natuurbalans’.

Vandaag kwam het verweerschrift van de provincie Gelderland. Conclusie: “gelet op de vast-stelling van ‘Natuurbalans’ dat het terrein naast het Spelderholt dient te gelden als een kwalitatief zeer hoogwaardige habitat van het type Droge Europese heide (H4030), geven we de commissie in overweging de bezwaren gegrond te verklaren en de ver­leende vergunning te herroepen.”

De door het Rijk aangestelde bewaker van de belangen van onze natuur, de provincie Gelderland, trekt daarmee feitelijk de vergunning weer in. Dit weer en alleen omdat er bezwaren waren ingediend! Bezwaren die de provincie allemaal al kende via de ingediende zienswijzen ruim voordat de vergunning was verleend! De noodzaak van het listige samenspel tussen de provincie Gelderland en Arcadis laat zich raden.