BEEKBERGEN – De verhuizing van manege Riant van de Bruggelerweg naar Landgoed Spelderholt is gestruikeld over de natuurwetvergunning die de provincie had verstrekt.
Die is door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. 

Dat gebeurde nadat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE), de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en enkele omwonenden bezwaar hadden aangetekend tegen de vergunning voor de verhuizing van Riant, de bouw van 33 woningen op het landgoed, de bouw van vier woningen op het huidige terrein van Riant en de verhuizing van evenementen van het mencentrum naar de nieuwe stek.

Struikelblok zijn een stuk droge heide, oude zuurminnende eikenbossen en zuurminnende bossen van beuken en eiken in de directe omgeving van het landgoed. De drie natuursoorten liggen in Natura 2000, en genieten de hoogst mogelijke bescherming.

Volgens de provincie heeft het heideveld zich destijds zeer goed ontwikkeld, ook al was er op Spelderholt een pluimvee-onderzoeksbedrijf en een nertsenfarm gevestigd. De provincie trekt daaruit de conclusie dat de droge heide niet gevoelig is voor ammoniak, afkomstig van de 72 paarden die Riant op het terrein wil houden.

Daarnaast wijst de provincie erop dat pal naast de heide op diverse percelen mais werd verbouwd, waarbij veel mest werd gebruikt. Een deel van de percelen is gekocht door Riant, andere percelen zullen volgen. De maisvelden zullen worden omgezet in weide, waardoor de ammoniakuitstoot flink zal dalen. 

Volgens de Raad van State is het betoog van de provincie onvoldoende. Zo waren het pluimveebedrijf en de nertsenfarm al een flink aantal jaren niet meer in bedrijf en is het daarom onduidelijk wat hiervan de invloed op de heide is geweest. Daarnaast is onzeker of Riant de maispercelen inderdaad kan aankopen en omzetten naar weide. Ook ontbreken er harde cijfers, waardoor de provincie niet met zekerheid kan zeggen dat de natuurlijke kenmerken van het heidegebied niet worden aangetast.
Ook de invloed van de paarden op de beide bossoorten is Riant fataal. Volgens het natuuronderzoek dat voor de verhuisplannen is gemaakt, worden de ammoniaknormen in die bossen toch al overschreden. Daarbij valt de extra ammoniak van de 72 paarden wel mee. De Raad van State wijst die redenering van de hand.
Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van het oordeel van de Raad van State. Volgens de SBNE is de verhuizing van de manege definitief van de baan. De stichting rekent erop dat nu ook de bouw van de 33 woningen niet doorgaat.
Het standpunt van eigenaar Mieke van Tergouw van Riant Equestrian Centre is echter nog niet bekend. Tergouw is er altijd van uitgegaan dat 72 paarden minder schadelijk zijn dan het pluimvee en de nertsen op de vroegere bedrijven. Daardoor zou sprake zijn van een verbetering van de omstandigheden voor de natuur.
In het najaar werd ook het bestemmingsplan voor de verhuizing van Riant vernietigd. SBNE heeft eveneens bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunningen die vooruitlopend op het bestemmingsplan voor de woningen zijn afgegeven.

Tekst: Bert Felix