Uit de nieuwsbrief van 3 november 2014 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren:

De A1 is een belangrijke verkeersader in de west – oost verbinding. Transporten van de havens Rotterdam en Amsterdam naar het Europese achterland gaan via de A1. Capaciteitsuitbreiding is verkeerstechnisch noodzakelijk en van economisch belang.
Rijkswaterstaat heeft voor de volledige realisatie van de capaciteitsuitbreiding de periode 2016 – 2028 gepland. De eerste stap in dit project is uitwerking van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. In november 2014 is Rijkswaterstaat voornemens de aankondiging van de Milieu Effect Rapportage (MER) te effectueren en ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) ter inzage te leggen. Op de R&D kan iedereen een zienswijze indienen. Planning in hoofdlijnen:

– 2016-2017; uitvoeren kleine maatregelen om de doorstroming bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen zo snel mogelijk te verbeteren
– 2017-2020; verbreding A1 tussen Twello en Deventer naar 2x vier rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x drie rijstroken
– 2024-2028; verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello en de A1 tussen Deventer en Deventer-Oost naar 2x vier rijstroken en tenslotte de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo naar 2x drie rijstroken.

In de periode heeft het ontwerptracébesluit (OTB) Apeldoorn Zuid – Beekbergen ter inzage gelegen. Er zijn door RWS 13 reacties op dit OTB ontvangen. Grootste deel van de reacties had betrekking op zorg van belanghebbenden op mogelijke geluidshinder. Overige zorgpunten waren trilling door (zwaar) vrachtverkeer en verslechtering van de luchtkwaliteit in en rond het betreffende gebied.
De ontvangen reacties worden opgenomen in het rapport dat naar de minister van Infrastructuur en Milieu wordt gezonden voor beslissing van het definitieve tracébesluit. Realisatie van dit deel van het project is thans gepland in 2016-2017.Aanpassing A1

Aanpassing A1Zie voor een afbeelding van de aanpassingen: Aanpassing A1

Aanpassing A1Aanpassing A1Aanpassing A1