De provincie heeft onlangs het leefgebied voor wolven op zowel de Noord- als Midden-Veluwe ‘aangewezen’.
Het doel van het aanwijzen van het gebied is in het Interprovinciaal Wolvenplan als volgt omschreven: Binnen het aangewezen gebied worden dierhouders geacht preventieve maatregelen te treffen overeenkomstig de faunaschadepreventiekit van BIJ12. Echter vooralsnog, in ieder geval tot 1 januari 2022, wordt bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de schade door wolven niet getoetst aan het feitelijke toepassen van de maatregelen. De tegemoetkoming in de schade wordt verstrekt aan zowel hobby- als beroepsdierhouders. De periode tot 1 januari 2022 wordt gebruikt om dierhouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf en in het bijzonder om ervaring op te doen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen.

Het kerngebied van de wolf of wolven op de Noord-Veluwe is globaal daar waar de gemeenten Nunspeet, Epe en Apeldoorn aan elkaar grenzen. Het kerngebied van de wolf op de Midden Veluwe is globaal daar waar de gemeenten Apeldoorn, Barneveld en Ede aan elkaar grenzen. Om verstoring door eventuele gerichte zoekacties te voorkomen zijn de exacte waarnemingslocaties niet weergegeven. Rekening houdend met ervaringen uit het buitenland over oppervlakten en loopafstanden en de voor de Veluwe kenmerkende aanwezigheid van wildrasters en faunapassages hebben wij het gebied bepaald waarbinnen de wolven redelijkerwijs voedsel zoeken. Bijvoorbeeld aan de zuidoostzijde van de Veluwe of aan de noordzijde langs de A28 is sprake van hertenkerende rasters die ook de wolf redelijkerwijs niet regelmatig zal passeren.

Aan de oostzijde is de A50 een herkenbare barrière. Verder hebben wij, waar mogelijk, de in het Wolvenplan voorgestelde afbakening op gemeentegrenzen gehanteerd. Stedelijk gebied zoals de kern van Apeldoorn zal door de wolf worden gemeden maar het ontbreekt nog aan kennis en ervaring in de Nederlandse situatie om dit onderscheid al op kaart te maken. Herbegrenzing van het leefgebied in de toekomst kan aan de orde zijn als de omstandigheden daar aanleiding voor geven.

Meer informatie:
Provincie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html

BIJ12: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-per-diersoort/wolf/

Download hier de folder over bescherming van vee tegen wolven

 

 

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.