Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over verloren proces Parc
Spelderholt, te behandelen tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2012
Apeldoorn, 18 juni 2012

Woensdag 13 juni 2012 heeft de rechtbank in Zutphen de bouw- en kapvergunning voor Parc
Spelderholt vernietigd. Daarvoor – op 21 december 2010 – had de Raad van State het
bestemmingsplan voor hetzelfde gebied al geschorst en op 29 september 2011 vernietigd. De
Partij voor de Dieren heeft al verschillende vragen gesteld over de onprofessioneel ogende gang
van zaken rondom Parc Spelderholt, waarbij de ene juridische blunder de andere opvolgt.
Zo hebben wij in januari 2011 actualiteitsvragen gesteld over de afgegeven omgevingsvergunning
aan Tergouw Holding. Wij waren en zijn van mening dat het maatschappelijk ontoelaatbaar is
jegens de bezwaarmakers om een bouw- of kapvergunning af te geven die een omstreden en
door de Raad van State geschorst en later vernietigd bestemmingsplan mogelijk te maken.
Gezien alle juridische slordigheden, die door de rechtbank aan de kaak worden gesteld, vragen
wij ons steeds meer af wat de juridische kwaliteit is van ons gemeentelijk apparaat en of het niet
hard nodig is om deze te verbeteren. Daarnaast vragen wij ons af waarom de belangen van één
enkele particuliere ondernemer zo door de gemeente worden gepromoot, ogenschijnlijk zonder
rekening te houden met de inmiddels breed gedragen weerstand bij de omwonenden en zonder
de belangen van flora en fauna voldoende af te wegen (zeker gezien het feit dat het Parc grenst
aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied).
In april 2012 hebben wij vragen gesteld over de handhaving van de illegale kap, die tijdens het
broedseizoen door Tergouw Holding is gepleegd (zie bijlage). Op deze vragen hebben wij nog
steeds geen antwoord ontvangen. Graag ontvangen we de antwoorden vóór de bespreking van
deze netelige kwestie op de raadsvergadering van 21 juni.
De Partij voor de Dieren stelt u de volgende actualiteitsvragen:
a. Hoe verklaart u dat de gemeente in deze beladen kwestie steeds weer door de rechterlijke
macht in het ongelijk wordt gesteld?
b. Het lijkt erop dat de gemeente allerlei slordigheidfouten heeft gemaakt in deze kwestie. Er
blijken o.a. diverse stukken niet ter inzage gelegen te hebben en de rechtbank constateert
dat de besluiten/vergunningen niet berusten op een deugdelijke kenbare motivering.
Hoe gaat u in de vervolgprocedure en in andere gevallen voorkomen dat er wederom dit
soort juridische missers worden gemaakt?
c. Naast de genoemde slordigheden is de rechtbank ook van mening dat het schort aan de
onderbouwing van de bouwvergunningen. Een ruimtelijk besluit kan volgens haar niet
standhouden indien een later vernietigd bestemmingsplan als de ruimtelijke onderbouwing
ten grondslag is gelegd. Verder blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing niet dat de bouw van
de geplande appartementen en villa’s vanuit het oogpunt van een goede volkshuishouding
wenselijk is.
d. Onze vraag is of u de bouwvergunningen deugdelijk kunt onderbouwen (oftewel kunt u
aantonen dat de geplande appartementen en villa’s vanuit het oogpunt van een goede
volkshuisvesting wenselijk is, kunt u aangeven wat er overblijft van de voorgestane
(landschappelijke) herinrichting van Spelderholt als het totaalplan niet tot uitvoering zou
kunnen worden gebracht en kunt u aangeven wat de relatie is van het nu voorliggende
bouwplan tot de thans bestaande ruimtelijke situatie?).
Zo ja, hoe luidt die onderbouwing?
Zo nee, bent u het dan met ons eens dat de huidige plannen zowel maatschappelijk,
landschappelijk als ecologisch gezien ongewenst zijn? Als u het niet met ons eens bent,
wilt u dit dan motiveren.
e. Wat is er volgens u mis gegaan in de onderbouwing van de bouwvergunningen en hoe
gaat u ervoor zorgen dat de onderbouwing van besluiten in het vervolg van hogere
kwaliteit zal zijn?
f. Wat heeft de affaire Spelderholt de gemeenschap tot nu toe gekost, o.a. aan juridische
procedures en ambtelijke inzet?
g. De bezwaarmakers in deze kwestie zijn de SWMA en de SBNE. Zij hebben de gemeente
talloze keren gewezen op tekortkomingen in de besluitvorming. Hiernaar is te weinig
geluisterd, waardoor de stichtingen hun gelijk moesten halen bij de rechterlijke macht. A.s.
augustus twee jaar geleden hebben burgemeester, wethouders, raadsleden,
fractievertegenwoordigers en fractieassistenten op de raadsconferentie in Ermelo een
paar uur overleg gehad over hoe met lastige burgers om te gaan. De (algemeen
aanvaarde) uitkomst van dat overleg was dat lastige burgers betrokken en meestal zeer
deskundig zijn, en dat de gemeente er goed aan zou doen om goed naar ze te luisteren
en de geleverde kritiek serieus te nemen. Mede hierom zou de Partij voor de Dieren het
verstandig vinden om de genoemde organisaties meer in het vervolgproces te betrekken.
Op die manier worden niet alleen verdere juridische procedures in de toekomst
voorkomen, hopelijk zal het ook de juridische kwaliteit van de besluiten doen toenemen en
zal er sprake zijn van een betere belangenafweging.
Is het college het met ons eens dat deze organisaties in het vervolgproces worden
betrokken en dat hun bezwaren serieus worden genomen? Waarom wel/niet en op welke
manier is het college voornemens om deze stichtingen te betrekken bij de
vervolgprocedure?
h. Wat is het college voornemens te doen aangaande deze kwestie en op welke termijn, nu
de kap- en bouwvergunningen en het bestemmingsplan zijn vernietigd?
Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter Apeldoorn
Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake handhaving illegale kap
Spelderholt
Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W op grond van artikel 34
van het Reglement van Orde van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde
inzake betreffende handhaving illegale kap.
Apeldoorn, 2 april 2012
Apeldoorn is gelegen in een prachtig en grotendeels beschermd natuurgebied. De Partij voor de
Dieren is van mening dat het een belangrijke gemeentelijke taak is om flora en fauna goed te
beschermen. Dit betekent onder andere dat de gemeente streng dient op te treden tegen illegale
kap. Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat de gemeente duidelijke grenzen moet stellen
aan wat wel en niet mag. Zo is het verboden om tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15
september) te kappen en zou er ook geen kapvergunning mogen worden afgegeven als hiervoor
geen goede redenen zijn of er nog juridische procedures lopen over de kwestie.
De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat Tergouw Holding op donderdag 29 maart 2012
grootschalig heeft gekapt op het Parc Spelderholt, dat grenst aan een (beschermd) Natura 2000
gebied. Dit is gebeurd in het broedseizoen, terwijl er nog juridische procedures lopen tegen de
kapvergunning en het bestemmingsplan door de rechter is vernietigd.
De Partij voor de Dieren heeft in januari 2011 al vragen gesteld over de kapvergunning aan
Tergouw Holding. Deze vragen werden gevoed vanwege de indruk die de gemeente wekt dat zij
onvoldoende oog heeft voor de belangen van flora en fauna en beschermde natuur. Naar onze
mening had de vergunning in dat stadium niet afgegeven mogen worden. De gemeente heeft dat
wel gedaan, met het voorschrift: “Dat van de kapvergunning pas gebruik mag worden gemaakt
indien bouwvergunning is verleend voor het bouwplan waarvoor aanvrager een aanvraag om
bouwvergunning heeft ingediend.” en: ‘Dat burgemeester en wethouders zich het recht
voorbehouden om bij wijziging van situering van het bouwplan deze vergunning in te trekken dan
wel te wijzigen…’.
De bouwvergunningen zijn verstrekt op 28 september 2011. Maar op 29 september heeft de Raad
van State het bestemmingsplan op basis waarvan de bouwvergunningen zijn verstrekt nietig
verklaard. Ook hierover heeft de Partij voor de dieren in oktober 2011 vragen gesteld. Daarnaast
is er door de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen bezwaar ingediend tegen de
verstrekte kapvergunning. De rechter heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. De rechter heeft
aangegeven onmiddellijk contact te zoeken met de gemeente Apeldoorn en te laten weten een
Ordemaatregel te hebben genomen, die inhoudt dat geen gebruik mag worden gemaakt van de
kapvergunning. Naar verluidt was de gemeente (in casu de burgemeester) echter niet bereikbaar
om de Ordemaatregel tijdig te ontvangen en handhavingsmaatregelen te treffen. Het gevolg is dat
het kwaad inmiddels is geschied, de schade is onherstelbaar.
De Partij voor de Dieren stelt het college de volgende vragen over deze kwestie.
1. Wat is er gebeurd met de kapvergunning nadat het bestemmingsplan is vernietigd op 29
september door de Raad van State? Heeft B&W bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het
voorbehoud om de kapvergunning in te trekken dan wel te wijzigen bij wijziging van situering van
het bouwplan of bleef de kapvergunning ongewijzigd ondanks de vernietiging van het
bestemmingsplan? Wilt u motiveren waarom u dit (niet) heeft gedaan.
2. Is het correct dat de rechter op donderdag 29 maart 2012 de gemeente heeft proberen te
bereiken om de Ordemaatregel aan te kondigen? Zo ja, is het correct dat de gemeente (i.c. de
burgemeester) niet bereikbaar was? Kunt u aangeven hoe het komt dat de gemeente niet
bereikbaar was?
3. Tergouw Holding heeft de kap uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Welke sanctie staat hierop?
Is deze sanctie inmiddels opgelegd? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt deze dan wel
opgelegd?
4. Wat had de gemeente kunnen doen om deze illegale kap te voorkomen?
Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter Apeldoorn,