Paarden en mest op Parc Spelderholt Mest

Behalve het feit dat we zo onze twijfels hebben bij de concrete bouwplannen in het buurtschap Engeland hebben we dat zeker met betrekking tot de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven. Zoals dat op diverse plekken te zien is laat men de boel nogal verrommelen en is er in ieder geval geen sprake van goed rentmeesterschap. Veel minder zichtbaar zijn de overtredingen tegen wet- en regelgeving die nationaal en internationaal in het leven zijn geroepen om unieke natuurgebieden, zoals de veluwe er één is, te beschermen. Die bescherming houdt onder andere in dat schijnbaar algemeen geaccepteerde bezigheden binnen een cirkel rondom deze natuurgebieden vaak gelimiteerd worden.
Zoals ingewijden weten is het om die reden destijds zo moeilijk geworden op het Spelderholt nog pluimvee-onderzoek uit te voeren dat veel stallen leeg moesten blijven staan en er vergaande maatregelen moesten worden genomen om de ammoniak-uitstoot te reduceren. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er geen andere optie meer was dan zich in lelystad te vestigen. Ongeveer 130 arbeidsplaatsen gingen daarmee voor de regio verloren.
Als we ons realiseren dat de milieuaspecten destijds zo’n overheersende rol speelden is het wel heel zuur te moeten constateren dat de gemeente volledig weet heeft van de actuele overtredingen van bijvoorbeeld de Wet Ammoniak en Veehouderij en daartegen in het geheel niet optreed.