Genomen projectbesluit en verleende bouwvergunningen voor Spelderholt Beekbergen woningbouw
Vanaf 6 oktober 2011 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het door burgemeester en wethouders genomen projectbesluit en de bijbehorende
verleende bouwvergunningen voor Spelderholt Beekbergen woningbouw. Het betreft de realisatie van
woningbouw op het Spelderholt in Beekbergen.
Tegen het ontwerp-projectbesluit en de aanvragen om bouwvergunning zijn zienswijzen naar voren
gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij het nemen van het projectbesluit geen wijzigingen aangebracht. Daarom kan beroep instellen:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen.
Tot en met 17 november 2011 kunt u uw beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het projectbesluit is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het projectbesluit en de verleende bouwvergunningen liggen in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis kunt u het projectbesluit zowel in elektronische vorm als op papier bekijken.
Medewerkers van de informatiebalie kunnen u meer vertellen over het projectbesluit. Het projectbesluit in elektronische vorm kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.
Bouwzaken
Verleende bouwvergunningen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 22 september 2011 t/m 28 september 2011 de volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden woensdag 28 september 2011
Spelderholt 11 A t/m E, G, H, J t/m N, P, R t/m T en V t/m IJ (tijdelijke adressering): het oprichten
van een appartementengebouw (20 appartementen met parkeerkelder);
Spelderholt 13 A (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 3);
Spelderholt 13 B (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 4);
Spelderholt 13 C (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 5);
Spelderholt 13 D (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 6);
Spelderholt 13 E (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 7);
Spelderholt 13 G (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 8);
Spelderholt 13 H (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 9);
Spelderholt 13 J (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 10);
Spelderholt 13 K (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 11);
Spelderholt 13 L (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een woonhuis (villa 12);
Spelderholt 13 M (tijdelijk huisnummer: het oprichten van een villa (villa 1);
Spelderholt 13 P (tijdelijk huisnummer): het oprichten van een villa (villa 2).
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de rechtbank binnen 6 weken na de na de dag van terinzagelegging.