Wij schreven al vaker over de das, de trots van Engeland. In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en mag niet vernield of betreden worden. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Op Engeland is een aantal dassenburchten te vinden. Uiteraard dienen deze burchten met hun bewoners beschermd te worden.

 
Uit een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 26 april van dit jaar blijkt dat ook het foerageergebied van de das bescherming verdient. Aan een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning werd de volgende voorschriften verbonden:

– de voor- en toekomstige achtertuin van het perceel blijven toegankelijk voor de das; deze delen van het perceel behouden hun functie als foerageergebied overeenkomstig de voorschriften in deze ontheffing;

– de toekomstige achtertuin van het perceel wordt op zodanige wijze ingericht en afgerasterd dat de functie van de achtertuin als onderdeel van de doorgang voor de das van de dassenburcht naar het foerageergebied behouden blijft; 

Deze clausules in de bouwvergunning moeten handhaafbaar garanderen dat de eigenaar van de percelen dassen toestaat om door zijn tuin te kunnen lopen zoals de dassen dat ook voor de bouw deden. 

SBNE deelt de zorg om de das en zal derhalve ook voor de bescherming van de dassenburchten en hun foerageergebied opkomen.