Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt

Het college van burgemeester en wethouders maakt verplaatsing van Riant naar Het Spelderholt mogelijk. Het bestemmingsplan dat deze verplaatsing mogelijk maakt staat op donderdag 2 juli op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn. Als de gemeenteraad het standpunt van het college deelt, zal het plan op 9 juli worden vastgesteld.

Ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant hebben de eigenaren van deze manege het oostelijke en noordelijke deel van de locatie Spelderholt aangekocht. Op deze percelen staan de restanten van het voormalige pluimvee instituut en een nertsenfokkerij. Met verplaatsing van de manege wordt sanering van deze voormalige bedrijven mogelijk gemaakt.
Gekoppeld aan de verplaatsing van de manege wordt een woningbouwprogramma gerealiseerd bestaande uit een elftal villa’s en een landhuis met twintig appartementen. De ruimte op het terrein van de bestaande manege Riant zal uitgegeven worden in een viertal woningbouwkavels.

Het Spelderholt is in het begin van de 20ste eeuw gerealiseerd en ingericht. Sinds de jaren ’60 is dit terrein door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingericht als onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. Op het noordelijke Spelderholt-terrein was een nertsenfokkerij gevestigd. Met het vertrek van het onderzoeksinstituut in de jaren ’90 is deze locatie beschikbaar gekomen voor een andere functie.

Het ontwerp van bestemmingsplan “Spelderholt – Riant” heeft met ingang van 12 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 17 brieven met zienswijzen ingediend. De hoofdpunten van de zienswijzen zijn; natuurbeschermingswetgeving en het beleid hieromtrent, de regelingen rond functieverandering en zoekzones, automobiliteit en verkeersstromen, de samenhang met de plannen van Parc Spelderholt en de economische uitvoerbaarheid.
Op basis van de zienswijzennota concludeert het college van B&W dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Einde persbericht