Onderwerp:    Vaststelling besluit tot wijziging bestemmingsplan Stuwwalrand -Zuid ten behoeve van de verplaatsing van de manege Riant naar het Spelderholt

Beekbergen, 7 juli 2009

Geacht raadslid,

Op donderdag 9 juli a.s. wordt in de raad gestemd over het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van het bestemmingsplan Stuwwalrand Zuid ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt. De raadscommissie heeft ingestemd met agendering van het voorstel voor de raad van 9 juli a.s.
Het voorliggende besluit van burgemeester en wethouders is door SBNE aangemerkt als een papieren, politieke werkelijkheid, die haaks staat op die van de gewone burger en kiezer en die  hen bovendien niet overtuigt.
De opmerkingen van enkele commissieleden en de verantwoordelijke wethouder hebben die kloof alleen maar onderstreept.

In dit verband kunnen worden genoemd:
–    De tegenstellingen tussen voor-  en tegenstanders kunnen niet worden overbrugd.
–    Als raadslid heb ik niet overal verstand van, als burgemeester en wethouders zeggen dat het plan natuurwinst oplevert dan neem ik dat voor waar aan; ik kan namelijk geen eigen                                                       oordeel vormen op basis van argumenten die het standpunt van burgemeester en wethouders betwisten.
–     Het appartementengebouw is met een laag verlaagd, daarmee is aan de omwonenden tegemoet gekomen.
–    De verkopers van de grond aan Riant hebben gestreefd naar winstmaximalisatie in plaats van de grond aan de natuur terug te geven. De gemeente Apeldoorn moet geen geld bijpassen en de koper van die gronden niet teleurstellen.
–    De plannen leveren minder beton en asfalt op dan er nu ligt.
–    Het is een geweldig particulier initiatief, het bevordert het toerisme.
–    Riant is door het Gelders Landschap gewezen op de win-winsituatie die verplaatsing van de manege naar het Spelderholt met zich meebrengt voor natuur en manege. Riant is door de gemeente Apeldoorn op pad gestuurd om het idee van die verplaatsing te concretiseren. Telkens moet Riant wettelijke hobbels overwinnen, zoals een Natuurtoets . Het heeft nu vier jaren geduurd en dat is lang genoeg.
–    De enk behoeft niet onaangetast te blijven.
–    Ook grasland bestemd voor parkeren is teruggave aan de natuur.
–    De provincie zegt dat er geen Europese regels ten aanzien van Natura 2000 gebieden worden aangetast en daarmee is voor de gemeente de kous af.

–    Er zijn twee initiatieven op Spelderholt. Verplaatsing manege, villabouw, appartementengebouw, hotel en horeca en de maximalisatie van gebruiksmogelijkheden van het Parc Spelderholt, zoals hotel en horeca, door de Stichtingen met diezelfde naam, met inbegrip van uitbreiding studentenhuisvesting van 70 studenten. De uitvoering komt in een hand, de politieke besluitvorming blijft gescheiden.

Dat zijn zo de politieke statements die door voorstanders van het plan een week geleden na de inspraak zijn afgegeven.

Het is aan u om te oordelen over de overtuigingskracht van deze statements. Voor een element vragen wij uw bijzondere aandacht. Meer dan vier jaar geleden is Riant kennelijk door de toenmalige politiek verantwoordelijke wethouder met een boodschap op pad gestuurd, gedragen door een raadsmeerderheid. Pal voor de toenmalige  gemeenteraadsverkiezingen.

SBNE gaat ervan uit dat het op pad sturen van Riant met een boodschap wel ingebed is met de nodige waarschuwingen  en dat de sympathie van de toenmalig wethouder en de toenmalige raadscommissie voor het plan van verplaatsing van Riant naar het Spelderholt de gemeente Apeldoorn niet bindt.

Indien het idee toen met het nodige politieke voorbehoud is begroet door de gemeente vermag SBNE niet inzien dat het op pad sturen van Riant door de gemeente een argument is dat een rol speelt bij de besluitvorming op 9 juli a.s. In ieder geval is het wenselijk met het oog op aansprakelijkheden dat aanstaande donderdag van de wethouder de verklaring wordt gevraagd dat het op pad sturen van Riant de gemeente niet bindt en geen grond is voor aansprakelijkstelling van de gemeente door Riant, voor het geval die  verplaatsing uiteindelijk juridisch niet mogelijk blijkt te zijn.

Met vriendelijke groet,

SBNE Beekbergen