1. Gesuggereerd wordt dat de bouwvergunningen 5 dagen na de vernietiging van het bestemmingsplan verleend zijn. In werkelijkheid heeft het college op 20 september 2011 besloten, dit middels het nemen van een projectbesluit , medewerking te verlenen aan de onderhavige bouwaanvragen. De bouwvergunningen zijn op 28 september 2011 verleend en op 5 oktober gepubliceerd. Op 29 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan.
Wij zullen het totaalplan, in samenhang met alle afzonderlijke belangen en uitgevoerde onderzoeken, in het licht van de uitspraak van de Raad van State afwegen alvorens een nieuw bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Reeds in de beantwoording op vraag 1 hebben wij aangegeven dat de bouwvergunningen reeds op 28 september 2011 verleend zijn. Zodoende heeft de vergunningverlening voor uitspraak van de Raad van State plaatsgevonden. Op het moment van de vergunningverlening was van een vernietiging van het bestemmingsplan geen sprake. Door de werking van het projectbesluit (vaststelling 20 september 2011) bestond er geen wettelijke weigeringsgrond voor de reeds op 30 september 2010 ingediende bouwaanvragen.

3. Aanvullende onderzoeken met betrekking tot de flora en fauna zijn voorafgaande aan de vaststelling van het projectbesluit uitgevoerd. Mede op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken, en het ontbreken van mogelijke negatieve effecten van de ammoniakdepositie van de manege op het natura”-2000 gebied “De Veluwe” (immers de verplaatsing van de manege maakt geen onderdeel uit van dit projectbesluit) heeft het college het projectbesluit op grond van een goede ruimtelijke ordening uitvoerbaar geacht.
Tevens werd aan de kwalitatieve uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn, zijnde de sanering van de bestaande opstallen van het voormalig pluimvee instituut en de nertsenfokkerij, de realisatie van een kwalitatief hoogstaand bouw- en inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur geen afbreuk gedaan. Deze voorwaarden maken ook onderdeel uit van de het verleende projectbesluit en de daarmee samenhangende verleende bouwvergunningen. Met de vaststelling van een projectbesluit wordt een deel van het totaalproject gerealiseerd. Aan het totaalproject wordt zodoende geen afbreuk gedaan. Het totaalproject (waaronder de inpassing van de manege) zal moeten worden vastgelegd in een nieuw door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

4. Op 30 september 2010 heeft de initiatiefnemer een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend. De sloopvergunning is verleend op 14 oktober 2010. Er waren op dat moment geen weigeringsgronden (Flora en faunawet is geen weigeringsgrond voor een sloopvergunning) aanwezig om een vergunning te weigeren. Een uitgebreid “ecologisch protocol” is zodoende niet van toepassing verklaard. Op grond van de wetgeving is de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden zelf, op grond van de natuurwetgeving, rechtstreeks gebonden aan de uitvoeringsbepalingen van de Flora en faunawet. Daarmee is het voor de uitvoerder noodzakelijk om bij bepaalde sloopwerkzaamheden rekening te houden met de plichten zoals omschreven in de Flora en faunawet.

5. Een algemene zorgplicht ligt op dat moment bij de uitvoerder en niet bij de gemeente Apeldoorn. Wij zien dan ook geen reden en/of mogelijkheid om de door de gemeente Apeldoorn verleende sloopvergunning in te trekken. Wel hebben wij de uitvoerder gevraagd, alvorens tot de sloop van de gevoelige gebouwen wordt overgegaan, de hiervoor geldende regels neergelegd in de Flora en faunawet te volgen. De Algemene Inspectie Dienst (AID) en de medewerker(s) van de (regio)politie handhaven de Flora- en faunawet en houden toezicht op de naleving daarvan.