Algemeen

Vorige maand publiceerden we onze visie over hoe nu verder met het Spelderholt nu een nieuw bestemmingsplan of zelfs nieuwe plannen aanstaande is/zijn. De volgende aandachtspunten voegen we aan het eerdere document toe.

10. De mogelijkheden tot vergunningvrij bouwen en bouwen conform bijlage II van het besluit omgevingsrecht dreigt de randen van de enken aan te tasten en tot verdergaande verrommeling van de enken. Dit vraagt om passende maatregelen, zoals het behoud van een bos- en/of groenstrook langs de randen van de enken bij woningbouw aldaar.

11. De gemeente Apeldoorn dient uit de algemene voorraad aan “herplant-plicht” (het zgn compensatiebeginsel) de “bosrand” van de enken zoveel mogelijk met bomen te beplanten. Dit dient ook Riant te doen en Parc Spelderholt. Ingeval onverhoopt de manege verplaatst wordt en het ap-partementencomplex gebouwd wordt dient de manege nagenoeg geheel door bomen (geen coniferen) te worden onttrokken en het tweede zoveel mogelijk.

12. Er moet in het hele buitengebied en het gebied van Parc Spelderholt, Parc Riant en de enken een aanlegvergunningsvereiste worden opgenomen. Een aanlegvergunningsstelsel zit nu ook in bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Ten onrechte niet in bestemmingsplan Parc Spelderholt en Riant. Weeffout moet hersteld worden .

13. Het opnemen van de mogelijkheid dat bij uitblijven van bebouwing binnen drie jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan “bebouwing” vervalt.

14. Het zandpad op de Konijnenkamp blijft een zandpad en wordt niet breder, geen paarden op dat zandpad, dan apart ruiterpad.

15. Aandacht voor tegengaan gemotoriseerde twee of vierwielers in buitengebied, dat geldt ook voor mountainbikes, geen fietspadenverbreding.

16. Aandacht voor de toegangsweg naar Spelderholt. Niet breder, geen asfalt maar bestrating, aandacht voor bermbescherming en waterafvloeiing. Herplantplicht voor bomen aan de toegangsweg.

17. Beperking van gebruik en bestemming wat nu Parc Spelderholt is. Het hotel mag geen gewone hotel- en vergaderfunctie krijgen. Sporthal dient uit het bestemmingsplan te verdwijnen, aandacht voor situering par-keerplaats, nu een wildgroei en onbeholpen aanleg.

Beekbergen, 1 maart 2015