Uit: Populaire versie van de LNV-begroting 2010. Hierin aandacht voor groen onderwijs en voor ‘duurzame productie’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel, dier en consument’ en ‘natuur, landschap en platteland’.

pagina 44-45
De Ecologische Hoofdstructuur, het samenhangend netwerk van natuurgebieden met een oppervlakte van 728.500 hectare, moet in 2018 gerealiseerd zijn. In 2010 wordt een tussentijdse evaluatie (midterm review) naar de uitvoering van beleidsdoelen door provincies uitgevoerd waaruit zal blijken of de realisering van de EHS op schema ligt. Met Natura 2000 legt Nederland een netwerk aan van gebieden voor de bescherming van op Europees niveau waardevolle soorten en habitats. In december 2010 moeten alle 162 gebieden definitief zijn aangewezen.
Voor ruim 140 van die gebieden is al een ontwerpaanwijzingsbesluit genomen en voor 10 gebieden is een definitief aanwijzingsbesluit gepubliceerd. In een groot deel van die gebieden zal in 2010 ook een (concept) beheerplan beschikbaar zijn. Daarin wordt vastgelegd hoe de gestelde natuurdoelen worden bereikt. Inzet is een balans tussen ecologische doelen en ruimte voor economische ontwikkeling en andere gebruiksvormen.
Willen we het platteland leefbaar en sociaaleconomisch vitaal houden, dan zijn verschillende maatregelen van belang. Zoals het afstemmen en integreren van het beleid voor platteland, landbouw, ruimtelijke ordening en planologie. Dat is een primaire taak van de provincies.
LNV stimuleert het leefbare platteland door het faciliteren van versterking van het voorzieningenniveau en het (kleinschalige) ondernemerschap. Hiervoor zijn in 2010 extra middelen beschikbaar in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie, tevredenheid met voorzieningen en woonomgeving op het platteland even hoog scoren als in de
stad.

Lees het hele rapport:  http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=42444