Vanmiddag heeft de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Apeldoorn (verder: CRK) zich gebogen over de aanvraag voor een vergunning van wat in de agenda genoteerd staat als ‘het vernieuwen van aanduidingsborden’. Over deze illegaal geplaatste paal (zie foto) stond in ons persbericht van 23 oktober jl (zie: https://www.sbne-beekbergen.nl/?p=111 ).:
Paal
Parc Spelderholt heeft weer een illegaal bouwwerk geplaatst. Onlangs is op de hoek van de Engelanderweg en het Spelderholt met de bestemming bos en natuurgebied zonder overleg met omwonenden en voor zover wij hebben kunnen nagaan zonder vergunning een 3,5 meter hoge paal met ‘verkeersborden’ geplaatst. Het is de bedoeling dat dit ’s avonds verlicht zal zijn. Deze gang van zaken is helaas symptomatisch voor het gedrag van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt. Daar moet tegen opgetreden worden om verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan.
De CRK was met ons van mening, dat een paal van 4 meter hoog niet thuis hoort in het landelijke gebied en strijdig is met de afspraken hierover binnen de gemeente. Ook vond de CRK, dat het hier niet alleen gaat om een richtingbord, maar om reclame. De mededeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, dat de dorpsraad Beekbergen wel achter dit illegale bouwwerk stond, kon de commissie niet overtuigen. Het advies aan de gemeente Apeldoorn zal negatief zijn.
Door ons is nog het volgende aan de commissie meegegeven. De Engelanderweg behoort tot het landelijke gebied met het welstandsniveau ‘zwaar’. Dit betekent, dat hier geen reclame mag worden gemaakt, die bedoeld is van veraf te worden opgemerkt. Het gaat hier bovendien om een niet-commerciële instelling met een niet-commerciële horecavergunning. Het is niet de bedoeling dat dergelijke instellingen passanten aantrekken. Dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie met wel winstbelasting betalende en niet gesubsidieerde horeca instellingen. Ook is er op gewezen dat de paal automobilisten die van het Spelderholt de Engelanderweg opwillen het zicht ontneemt. Dit komt door de situering vlak langs de weg en door het felle licht van de bebording bij duisternis. De paal is verkeersonveilig. Tot slot is gesteld dat medewerking aan een dergelijke paal een zeer vervelende precedentwer-king zal hebben. Er zijn meer ondernemers gevestigd in dit gebied. Deze onthouden zich tot nu uit respect voor de omgeving van dergelijke reclame. Onze stichting is beducht voor verrommeling van onze enken.

Informatie over dit persbericht kan worden verkregen bij Wouter Hiskemuller (0623473298) of Jan Schut (0648779613).
Beekbergen, 18 december 2008,
Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen.
https://www.sbne-beekbergen.nl/     e: secretariaat@sbne-beekbergen.nl