Nieuwsbericht Maart 2010

Verkiezingsuitslag gunstig voor Engeland.

In de afgelopen vier jaar waarin de oude coalitie, het samenwerkingsverband van de politieke partijen die met elkaar beleidsverantwoordelijk zijn geweest, is inmiddels de balans opgemaakt. Deels heeft de kiezer dat gedaan, waardoor er wat veranderingen zijn doorgevoerd en deels hebben de partijen dat zelf gedaan door andere mensen naar voren te schuiven, dan wel door hun positie te heroverwegen en al dan niet toe te treden tot een coalitie.

Wanneer we naar de voor onze stichting belangrijke uitgangspunten als landschapbehoud, cultuurhistorisch besef en bescherming van  natuurwaarden in het Buurtschap Engeland kijken, kunnen we niet anders dan met gepaste tevredenheid terug kijken naar de verkiezingsuitslag.

Tegen de landelijke trend in zijn de, traditioneel invloedrijke partijen als VVD en CDA, niet in omvang veranderd. E en verandering van prioriteiten in hun visie en beleid is niet te verwachten.

Het enorme overwicht dat de PVDA had en waaruit op geen enkel moment een groen kleurtje viel te destilleren is beëindigd. Van de partijen, D66 en de SP, waar een groot deel van de PVDA-zetels terecht zijn gekomen mag redelijkerwijs een wat groener beleid worden verwacht. Dat is men aan de huiskleur en het imago tenminste wel verplicht.

Groen Links heeft zich de afgelopen vier jaar dermate gehecht aan het pluche dat daardoor geen enkel compromis uit de weg werd gegaan om in de coalitie te blijven. De raadsfractie was dan ook nooit te betrappen op een echt kritisch geluid als er daadwerkelijk keuzes moesten worden gemaakt. Helaas heeft het  wethouderschap dat door die houding werd “binnengehengeld” niet bijgedragen aan het vergroten van de groene achterban, reden waardoor Groen Links (helaas) een beperkt zetelverlies heeft geleden. Dat deze zetel terecht is gekomen bij de Partij voor de Dieren geeft echter wel een versterkend effect; beide partijen moeten nu concurreren om de gunst van de ecologisch bewuste kiezer.

GemeenteBelangen, de enige van de partijen uit de vorige coalitie die wars was, en is, van compromissen en die geen zee te hoog gaat als het gaat om B&W kritisch te volgen, voert bovendien een consequent sterk groen getinte koers. Voor de enorme inzet die men daarbij betracht is de partij met een zetel gegroeid.

Van de ChristenUnie in de gemeenteraad  mag de komende jaren heel wat verwacht worden als het gaat over duurzaamheid, ecologie. Op provinciaal en landelijk niveau was daar al wat langer iets van te merken.

Kortom, nu het politieke speelveld weer wat is opgeschud moeten we  maar liever niet teveel  terugblikken op de afgelopen vier jaar en een gezond opportunisme aan de dag leggen om alle verkiezingsbeloften een kans van slagen te geven. De voortekenen zijn goed………

Hopelijk heb ik het fragment uit een Stentor-artikel waarbij je aangaf je wat zorgen te maken over het groene karakter van de nieuwe raad en misschien ook wel van dat van Apeldoorn zelf goed begrepen als ik concludeer dat jij zelf je groenste beentje voor zult zetten om juist dat unieke van Apeldoorn, en de dorpen te beschermen.

In ieder geval is voor mij die uitleg van het artikel aanleiding je te informeren over de laatste stand van zaken in het buurschap Engeland en over onze pogingen het leefbaar te houden.

“ze kunnen het krijgen zo ze het hebben willen”; wij zouden graag zien dat afwegingen door B&W en door de gemeenteraad op basis van betrouwbare en volledige informatie plaats vindt. Dit geldt natuurlijk eens temeer als het gaat om onomkeerbare (planologische)stappen, die veel beschadigen. In het kader van de Crisis en Herstelwet moeten we op lokaal niveau nog alerter zijn om te voorkomen dat we levenslang met ongewenste effecten zullen worden geconfronteerd.

Onderstaande ter informatie naar aanleiding van de SBNE-brief over de gewijzigde uitgangspunten van de Riant-plannen die niet behandeld is in het presidium vanwege het “onder de rechter zijn”:

LS,

De gemeente Apeldoorn heeft een ruime ervaring met procedures die onder de rechter zijn, je mag er derhalve gevoeglijk vanuit gaan dat men het in dit geval wel bij het juiste eind heeft. Ik hoop wel dat we een formeel antwoord met die teneur krijgen. Het beste wat we nu kunnen bereiken is dat er wordt aangegeven dat het punt nu niet, maar later wel weer op de agenda komt.

Overigens moet je goed het onderscheid blijven maken tussen de twee hoofdactiviteiten die er op het Landgoed het Spelderholt: 1)de gehandicapten, horeca en nieuwbouw van Stichting Parc Spelderholt en 2)de Manege, horeca en nieuwbouw van manege Riant.

Onze recente brieven aan gemeenteraad(sleden), B&W en leden van het Presidium gingen over de plannen van manege Riant waarbij het juist de bestuurlijk jurist  namens de gemeenteraad was die de plannen heeft gewijzigd door tijdens een zitting  te verklaren dat verplaatsing Manege en Nieuwbouw los gekoppeld zou moeten worden. Dit is tegen de nadrukkelijke eis die de gemeenteraad destijds als randvoorwaarde heeft gesteld voor realisatie van de plannen.

Overigens is er rond Riant nu meer aan de hand ; ze hebben hun deel van het Spelderholt terrein afgegrendeld door er “verboden toegang” bordjes en slagbomen te plaatsen. Ook deze afsluiting is tegen de uitdrukkelijke wens van Raad en B&W; de wethouder zelf heeft meermaals aangegeven geen “gated community” te willen. De afsluiting van nu is noch met de overige gebruikers, noch met de op- en omwonenden gecommuniceerd. Niet alleen is nut en noodzaak van deze afsluiting volkomen onduidelijk, erger is dat er bewust heel gevaarlijke situatie zijn gecreëerd op het schaars verlichte terrein. Er zijn vorige week minimaal twee auto’s pardoes tegen zo’n slagboom gereden, maar buiten deze bij mij bekende aanrijdingen zijn er ook daarnaast slagbomen beschadigd waarbij ook daar de schade lijkt veroorzaakt door aanrijdingen. De politie heeft één en ander inmiddels in onderzoek (vergeet niet dat er per week honderden verkeersbewegingen zijn die het directe gevolg zijn van verenigings- en bedrijfsactiviteiten van de medegebruikers die leegstaande stallen huren. Dat is iets dat op zich ook nooit is meegenomen in de beoordeling van de raad van de plannen.

Nu mijn mailtje toch alweer langer wordt dan gedacht (gehoopt) had vraag ik ook gelijk (nogmaals) aandacht voor het feit dat er door Riant alvast een voorschot op de realisatie wordt genomen door ongeveer op de plaats waar in de toekomst de manege zou moeten gaan komen een leegstaande stal te gebruiken als opfokstal voor jonge paarden. Al gedurende drie winterseizoenen worden hier paarden opgehokt binnen de door de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) verbodscirkels. Onze verzoeken tot handhaving worden door de gemeente dermate getraineerd dat steeds het voorjaar (en derhalve het weideseizoen) is aangebroken alvorens men terplaatse gaat kijken. Je begrijpt het al; een overtreding valt dan niet meer vast te stellen! De gemeentelijk projectleider (bestuurlijk jurist), die zijn projecturen declareert bij de initiatiefnemers behandeld tevens de handhavingverzoeken. Je kunt daarbij je vraagtekens plaatsen als het erom gaat of deze, in het proces ingebakken belangenverstrengeling, de integriteittoets zou kunnen doorstaan.

Een volgend en voorlopig laatste punt: Inmiddels is de evenementen vergunning voor het megalomane mensportevenement dat deze zomer weer zal plaatsvinden en dat inmiddels al lang de draagkracht van het gebied te boven gaat weer afgegeven (8 maart). De verleende vergunning gaat wederom 1)volledig voorbij aan dat deel van het evenement dat zich in Natura 2000 gebied afspeelt: de Marathon wedstrijd en de parcours-verkenning met gemotoriseerde voertuigen. Niet alleen tekstueel maar ook niet op de bijgevoegde kaarten is iets terug te vinden over deze activiteiten. 2)Ook het gebruik van het Spelderholt-terrein is niet te traceren (er wordt alleen melding gemaakt van een invaliden en VIP-parkeerplaats, in werkelijkheid gaat het om honderden auto’s per dag en minimaal 1000 over het gehele evenement). 3)De vergunde bruto periode van het evenement (inclusief voor- en nawerk)is volstrekt onrealistisch; in werkelijkheid betreft het een periode van 6 weken waarin het terrein omgetoverd wordt van een open en “beschermde” enk tot een evenemententerrein (met parkeerplaatsen, tijdelijke stallen (binnen de genoemde WAV-cirkels)) van wereldniveau. In ieder geval is er ten tijde van het evenement sprake van een absoluut verkeersinfarct, ernstige aantasting van het landschapsschoon, daarnaast is permanente schade aan flora en fauna niet uit te sluiten, al was het maar omdat er nooit een goede toetsing heeft kunnen plaatsvinden, simpelweg omdat de vergunningaanvraag niet adequaat is en er niet gehandhaafd wordt. De gemeente Apeldoorn is overigens mede sponsor van dit evenement……..

Hartelijke Groet en graag tot ziens,

Wouter

PS

Natuurlijk houden we je van tijd tot tijd op de hoogte, maar check ook onze website; www.sbne-beekbergen.nl en stel zo nodig, op elk gewenst moment, je vragen.