Parc Spelderholt

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij het voornemen hebben een projectbesluit voor te bereiden ten behoeve van woningbouw op het parc Spelderholt.
Ten aanzien van het voornemen liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.
Te zijner tijd zal een ontwerp-projectbesluit ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren. In het Apeldoorns Stadsblad zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren.

Apeldoorn, 4 mei 2011
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn.
Bron: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=167977