De SBNE heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Dit plan is vorig jaar juli door de raad van de gemeente Apeldoorn vastgesteld. Dat maakte verhuizing van manege Riant en de bouw van elf villa’s en twintig appartementen op het Spelderholt, pal naast Natura 2000-gebied de Veluwe, mogelijk. Omdat gevreesd werd dat start van de bouw onherstelbare schade zou veroorzaken is de rechter ook gevraagd uitvoering van de plannen te schorsen totdat uitspraak is gedaan op het beroep. Dit verzoek is op 4 maart gehonoreerd.

De rechter baseert de schorsing van het bestemmingsplan op een rapport van Faunaconsult, dat voor de SBNE is opgesteld. Dit volgens de rechter ’ter zake kundig onderzoeksbureau’ concludeert – anders dan Riant’s adviesbureau Arcadis – dat de bouwplannen tot significante natuurschade kunnen leiden. De Provincie heeft op de zitting laten weten de natuurbeschermingswetvergunning te willen herroepen, omdat bij het verlenen zou zijn vergeten dat er een perceel kwetsbare droge heide in de buurt van het bouwperceel van de manege lag. Door de SBNE is gesteld dat in zo’n geval de wet de gemeenteraad dwingt zelf een zogenaamde passende beoordeling te maken. Een oordeel van een adviesbureau van plannenmakers is dan niet voldoende. Deze visie is door de Raad van State overgenomen.

Wetenswaardig is dat de schorsing niet beperkt blijft tot de verhuizing van de ammoniak deponerende manege. Ook de villa’s en appartementen mogen van de Raad van State niet worden gebouwd “gezien de onderlinge samenhang van de plannen”. Waarschijnlijk doelt de rechter met genoemde samenhang op de omstandigheid dat de bouw van de villa’s en appartementen alleen diende om de kosten van de verhuizing van de manege te dekken. Verhuizing van de manege en de woningbouw waren voor de gemeenteraad bij het nemen van besluit onverbrekelijk met elkaar verbonden en zouden samen met de sloop van stallen een aanzienlijke natuurwinst opleveren.

De gemeenteraad heeft op de zitting de ontvankelijkheid van de SBNE betwist. De rechter doet daarover geen uitspraak, omdat het verzoek (en beroep) ook namens enkele direct omwonenden is ingediend. Deze worden in ieder geval door de rechter als belanghebbenden gezien. Voor een schorsing van een besluit moet er een spoedeisend belang zijn. De rechter was van mening dat dit belang er was, omdat de gemeenteraad op de zitting liet weten dat aanvragen voor bouwvergunningen klaar liggen om bij afwijzing van het verzoek om schorsing te worden ingediend.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=42824&utm_id=1&utm_source=Voorloping%20voorzieningen&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200907569/2/R3&utm_term=

De SBNE had voor alle zekerheid ook een verzoek tot schorsing van de in september vorig jaar door de Provincie verleende vergunning natuurbeschermingswet ingediend. De SBNE had voor alle zekerheid dit verzoek tot schorsing ingediend. Dit verzoek kon niet meer worden gehonoreerd omdat het stoppen van eventuele bouwplannen al met de schorsing van het bestemmingsplan had plaatsgevonden. Het door de SBNE gewenste resultaat was daarmee al bereikt.

 

Ook tegen het besluit van 23 september 2009, no. 2009-006110, van het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) inzake de vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor onder meer het verplaatsen van manege Riant van Bruggelerweg 4 te Beekbergen naar Spelderholt te Beekbergen, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Veluwe, maakte SBNE bezwaar en verzocht de voorzitter van de Raad van State  een voorlopige voorziening te treffen.

Ook nu werd SBNE in het gelijk gesteld enheeft de voorzitter het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, waarbij het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” is vastgesteld, geschorst. Nu dit bestemmingsplan de activiteiten waarop de verleende vergunning betrekking heeft planologisch mogelijk maakt, brengt deze schorsing met zich dat de vergunde activiteiten vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.

Lees hier de volledige uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=42822&utm_id=1&utm_source=Voorloping%20voorzieningen&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200908519/2/R2&utm_term=