Hierbij mijn commentaar op het schrijven van de dorpsraad aan de Gemeenteraad van Apeldoorn dd 19-2-08:

In dit schrijven wordt over de grote voordelen voor de middenstand van Beekbergen gesproken.

Ik geloof hier helemaal niets van. Het soort mensen dat Beekbergen als vakantieplaats kiest is zeker niet het soort mensen dat in hippische activiteiten is geïnteresseerd.
Wij hebben zelf een winkeltje dat vlak tegen het gebied van Riant aan ligt en hebben tijdens de bekende wedstrijden nooit enige omzettoename geconstateerd.
Geïnteresseerden gebruiken hun consumpties vrijwel uitsluitend bij Riant.
Daar komt bij,dat wanneer de genoemde plannen doorgang vinden, mensen die hier willen overnachten dit vrijwel zeker bij Riant zullen doen en dat de Beekbergense middenstand daar dus geen enkel profijt van zal trekken.

Indien de dorpsraad een dergelijke stelling poneert mag in redelijkheid worden aangenomen dat zij hier terdege onderzoek naar hebben gedaan.
Ik zou de resultaten van een dergelijk onderzoek wel eens willen zien.

De dorpsraad stelt dat de stichting Gelders landschap te goeder naam en faam bekend staat.
Mijn vraag is bij wie die stichting dan wel zo goed bekend staat.
Ik, mijn broer en twee zusters zijn in Beekbergen geboren en getogen . Wij zijn opgegroeid midden in de bossen net noord van Beekbergen en ik kan u wel zeggen dat deze stichting bij ons helemaal niet zo goed bekend staat.
Sinds het Gelders landschap het beheer over deze bossen voert hebben wij het volgende geconstateerd:
De mooiste gebieden werden voor het publiek afgesloten zogenaamd als rustgebied waarom de mooiste en niet de lelijkste gebieden?
Steeds meer wegen werden en worden nog steeds door het Gelders landschap afgesloten hetgeen tot een voortdurende verarming van de recreatiemogelijkheden leidt. Schitterende bomenlanen met Amerikaanse eiken werden omgekapt,zogenaamd omdat deze hier van oorsprong niet thuishoren. De recreant wordt niets gevraagd en dat hoeft ook niet want het Gelders landschap heeft niet voor niets de stichtingsvorm gekozen voor het uitoefenen van hun activiteiten. De stichtingsvorm sluit iedere vorm van democratische inmenging uit.

Nog niet zolang geleden werd ik samen met twee kennissen door een boswachter van het Gelders landschap staande gehouden met het verzoek het betreffende gebied te verlaten zogenaamd ter bescherming van de fauna.
Voor het betreffende gebied ontvangt het Gelders landschap subsidiegelden onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat het gebied wordt opengesteld voor het publiek. Het Gelders landschap heeft hier lak aan en probeert dan via dit soort
praktijken niet aan de door de overheid opgelegde voorwaarden te voldoen.

Voor mij staat vast dat het Gelders landschap het liefst niemand in hun gebieden toe zou laten, ware het niet dat dit om financiële en maatschappelijke redenen niet haalbaar is.
Het Gelders landschap is gewoon een onderneming met een verlies en winstrekening die zo gunstig mogelijk moet uitpakken. Een onderneming die beslist niet gericht is op de belangen van de burger.
Nog een punt is,dat door het steeds meer afsluiten van wegen, de druk op de nog overgebleven wegen steeds meer toeneemt. Door de voortdurende toename van hippische activiteiten worden de nog overgebleven wegen steeds moeilijker begaanbaar voor wandelaars en dus voor de toeristen waar de Beekbergense middenstand het van moet hebben.
Dit zijn zaken waar de dorpsraad eens aandacht aan zou moeten besteden. Ik loop jaarlijks de Apeldoornse vierdaagse en het gekanker is niet van de lucht, met name van wandelaars die uit het westen komen.
(Wat zonder meer bewezen is,is dat de Beekbergense middenstand duidelijk van de Apeldoornse vierdaagse profiteert).
Loopt u maar eens in zuidelijke richting vanaf de noordweg langs het hek van het Spelderholt. Na een paar kilometer buigt de weg dan wat naar links.Loop dan door tot aan de berg en dalweg. Oh ja,neem dan zoals de gemiddelde toerist een paar kleine kinderen mee ,dan begrijpt u precies wat ik bedoel. Neem voor de zekerheid wel een zak snoep mee!

Riant en de middenstand? Laat me niet lachen. Zorg dat de bossen waar de toerist door moet lopen begaanbaar blijven,weer zoveel mogelijk paarden uit de bossen rondom Beekbergen,daar heeft de middenstand wat aan!

Veluwse brandweerkorpsen wijzen al lang op de gevaren die samenhangen met het afsluiten van steeds meer boswegen met als mogelijk gevolg dat in een worst case situatie het onmogelijk wordt nog effectief te blussen hetgeen tot het afbranden van de gehele Veluwe kan leiden. Goed voor de middenstand!

In het bestuur van de dorpsraad zit een mevrouw die getrouwd is met een van de hoogste ambtenaren van het Gelders landschap, nota bene de man uit wiens hoofd het hele idee om Riant te verplaatsen komt!

Ik vraag mij werkelijk af of van een objectieve beeldvorming door de dorpsraad nog wel sprake kan zijn gezien het feit dat het Gelders landschap er alle belang bij heeft dat de voorgestelde plannen doorgaan.

Het gehele plan is een wangedrocht.Als het Gelders landschap werkelijk zoveel met de natuur op had zou ze toch moeten begrijpen dat een zachtaardige flauwe overgang van akkers naar hoger gelegen bossen volstrekt verstoord wordt door welk bouwwerk,hoe mooi dan ook. Hier is duidelijk eigenbelang in het spel.

De gevolgen voor de toekomst laten zich bij uitvoering van het plan gemakkelijk raden:

De enk wordt als recreatiegebied onbruikbaar.

Op grond van het gelijkheidsbeginsel is het onmogelijk de verdere bouw van woningen en of bedrijven te verbieden. Net zoals dat bij campings het geval is zal een volgende manege zijn rechten opeisen en waarom ook niet. De gemeente zal ontdekken dat het(juridisch) niet haalbaar is om tot een verbod in dat opzicht te komen.

Riant breidt al jaren uit en zal in de toekomst verder gaan uitbreiden.
Kortom over twintig jaar zal de gehele enk zijn volgebouwd en dat alles om de droom van een particuliere onderneming waar te kunnen maken.
Gelooft u nu werkelijk dat Riant – als de plannen niet door zouden gaan – met hun activiteiten zouden stoppen?
Natuurlijk niet. Waar komt dan in hemelsnaam die angst voor het mislopen van inkomsten van de Beekbergense middenstand vandaan?

Ik ga nu iets zeggen wat ik niet bewijzen kan: Voor mij staat vast dat alle betrokken beleidsbepalers in deze zaak dondersgoed weten dat het plan volstrekt onverantwoord is.

Ik heb de laatste maanden wel honderd mensen naar hun mening gevraagd in deze zaak.
Wat mij opviel was dat vrijwel iedereen tegen was behalve mensen die paardreden.

Dat betekent, dat wanneer de dorpsraad echt zo democratisch is als ze zich voordoet, deze raad maar eens een enquête zou moeten houden door bijvoorbeeld alle Beekbergenaren boven een bepaalde leeftijd een formulier toe te sturen met de vraag of ze voor of tegen het voorliggende plan zijn.
De dorpsraad zal dit niet doen,omdat zij bij voorbaat al weten wat de uitslag zal zijn.

Voor mij staat vast dat in dit spel krachten aan het werk zijn die niets maar dan ook niets met democratische beginselen te maken hebben. Er is hier duidelijk sprake van een zeer sterke lobby uit de hippische hoek en van uit het Gelders landschap.
Het Gelders landschap maakt hierbij mijns inziens misbruik van zijn status als natuurbeschermer.
Als het Gelders landschap het ziet zitten kan de gemeente toch moeilijk dwars gaan liggen?

Een groep mensen wonende rond Engeland hebben in het verleden problemen met de gemeente gehad en ons is gebleken dat de gemeente Apeldoorn beslist niet de schoonheidsprijs met betrekking tot het begrip integriteit verdient.

Nog een paar opmerkingen aan het adres van de SBNEB:

Riant valt niets te verwijten. Riant is een particulier bedrijf dat de plicht heeft om hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Geheel anders ligt het echter met betrekking tot de rol die het Gelders landschap in dit spel speelt.
Het Gelders landschap moet de schijn ophouden van een maatschappelijke organisatie en zou die schijn wel eens kunnen verliezen als jullie in staat zijn deze zaak in de publieke belangstelling te brengen.
Probeer radio en TV voor het probleem te interesseren.

Als de zaak voor de hoge raad moet dienen kunnen jullie alleen maar winnen als jullie in staat zijn topadvocaten aan te trekken. Daar is geld voor nodig en dus sponsoring. Misschien de Rabobank?
.

Otto Foelkel