SBNE-Beekbergen wint wederom procedure

Zoals bekend lopen er op vele fronten nog verschillende procedures tegen de plannen die in het buurtschap Engeland spelen.

In de notendop komt het erop neer dat de SBNE-Beekbergen sinds haar oprichting zich sterk maakt voor een paar hoofdlijnen. De allerbelangrijkste daarvan is dat we een gedegen onderzoek wensen naar de effecten van alle plannen die in dezelfde periode en in hetzelfde gebied geprojecteerd zijn, de zogenaamde cumulatieve effecten. Het buitengebied van Beekbergen is belangrijker en unieker dan de meeste bewoners zich realiseren; het wordt niet voor niets zelfs door Europese wetgeving (Natura 2000) beschermd.

De lokale en gemeentelijke politiek zijn lelijk door de mand gevallen in hun functie als respectievelijk spreekbuis van bewoners(groepen) en controlerende instantie die er onder andere op moet toezien dat er een goede planologische praktijk wordt toegepast waarbij alle belangen, dus niet uitsluitend het financieel gewin van een planontwikkelaar dienen te worden meegenomen. Aspecten die in onze optiek niet (voldoende) zijn meegenomen zijn nu juist dat unieke landelijke karakter van het buitengebied van Beekbergen met een rijke mythologische, archeologische en cultuurhistorische betekenis. Daarnaast is er de grens van het VeluweMassief met haar onder- en bovengrondse waterstromen en specifieke ecologie.

Het totaalpakket aan kwaliteiten van het westelijk buitengebied van Beekbergen wordt volledig gewaardeerd door de vele toeristen die Beekbergen bezoeken en die daarmee een solide basis voor vrijwel alle lokale bedrijvigheid vormen.

Het zij nogmaals gezegd; deze belangen die onomstotelijk vastliggen op alle ambtelijke niveaus worden met de voeten getreden. Alles wordt uit de kast gehaald om ………. ja, waarom eigenlijk?

Nu alle benodigde bestemmingsplanwijzigingen op gemeentelijk niveau doorgevoerd zijn en wij van onze kant meermaals hebben gewezen op de fouten die hieraan ten grondslag liggen, ligt de problematiek rondom Engeland nu bij de provinciale politiek en op juridisch niveau. Er zijn verschillende gesprekken en hoorzittingen geweest.

Een onafhankelijke adviescommissie van provinciale Staten is het in haar advies volledig eens met het door de SBNE, reeds eerder genoemde, hoofdpunt; inventarisatie van waarschijnlijke cumulatieve effecten.

Desondanks heeft Provinciale Staten na 8 maanden nog geen uitspraak willen of kunnen doen.

De SBNE-Beekbergen erkent dat alle betrokkenen recht hebben op, en belang hebben bij een zorgvuldige maar zeker ook vlotte besluitvorming. Wet- en regelgeving probeert dat ook te borgen door eisen te stellen aan de doorlooptijden van procedures. Het vreemde verschijnsel doet zich nu voor dat de SBNE zich genoodzaakt heeft gezien bij de Raad van State (het hoogste rechtscollege) te bewerkstelligen dat de provincie de besluitvorming niet langer frustreert. De “Enkenstichting” tracht dus niet uitsluitend op inhoudelijke gronden haar gelijk te halen maar is nu in een positie beland waarbij ook nog eens de overheden gewezen moeten worden op, en gehouden aan hun eigen procedures en termijnen.

Zoals uit de letterlijk uitspraak blijkt is de Stichting daarbij volledig in het gelijk gesteld en wordt de provincie met een dwangsom opgedragen binnen twee weken (uiterlijk 13 augustus) uitsluitsel te geven.

Genoemde uitspraak is een enorme opsteker voor de SBNE-Beekbergen die daardoor eens temeer wordt gesterkt in haar overtuiging te vechten voor een goede zaak.
Voor de uitspraak zelf en voor meer informatie over alles wat te maken heeft met de procedures rondom Engeland zie elders op deze website..

Wouter Hiskemuller

(voorzitter)