Vanaf 1990 streden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn tegen bouwplannen op het Spelderholt. De SBNE heeft de wapens in 2004 overgenomen. Het doel was en is nog steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Deze strijd heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut. Ook kwamen hierdoor betere bouwplannen. De huidige plannen voor de bouw van 11 villa’s, 16 appartementen kunnen inmiddels vrijwel zeker als de laatste worden beschouwd in dit gebied dat grenst aan Natura 2000.

Ontwikkelingen
In 2005 presenteerde de Gemeente Apeldoorn de sloop- en bouwplannen aan omwonenden. Het verslag van die bijeenkomst in de bijlage is erg informatief. Het zijn de geel gearceerde stukjes over bos, bomen en houtwal die het bestuur dit jaar vooral hebben bezig gehouden.

Zo zou voor de aanleg van een buitenbak een bosperceel gekapt mogen worden. Dit is in 2011 gebeurd, toen – nota bene – al bekend was dat het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de manege door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State zou worden vernietigd. Omdat de buitenbak er niet zal komen proberen we de gekapte bomen terug te krijgen met een verzoek om handhaving van de bij de kapvergunning opgelegde herplantplicht. De provincie heeft dit op formele gronden geweigerd. Bezwaar tegen deze weigering loopt.

Architect Hoogenberk kon in 2005 met recht zeggen dat de bebouwing achter een houtwal verscholen zou blijven. Hij had immers een landschapsplan gemaakt waarin exact stond aangegeven welke bomen zouden mogen worden geveld en waar nieuwe zouden komen. Uitvoering van dit landschapsplan was een voorwaarde bij het verlenen van de kapvergunning in 2010 door de gemeente Apeldoorn. Toch werden door dezelfde gemeente vergunningen verleend voor zwembaden met bijgebouwen op locaties waar architect Hoogenberk nieuwe bomen had ingetekend. Bezwaren tegen deze vergunningen zijn nog in behandeling. De onafhankelijke hoorcommissie van de gemeente ziet hier net als wij een probleempje.

Een lichtpunt is dat de plannen voor bouw van een manege en omvorming van de Konijnenkamp tot evenemententerrein in de ijskast lijken te zijn gezet. Copijn Landschapsarchitecten heeft vorig jaar een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Landgoed waarmee de sinds 2011 gepleegde kaalslag zou kunnen worden hersteld. Wellicht kan hiermee de bebouwing alsnog zoals toegezegd achter houtwallen worden ‘verborgen’ en slimme verlichting op het Landgoed worden aangebracht. Ook dit kan bij realisatie worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

Overige activiteiten
De SBNE wordt door Gemeente en Provincie nog steeds als belanghebbende partij gezien.
De projectontwikkelaar gaat na of de natuurvergunning voor de manege die op het Landgoed Engelanderholt zou worden gebouwd kan worden ingezet voor de bouw van een aantal villa’s op de voormalige nertsenfarm.
De SBNE heeft een subsidie gebiedsparticipatie van de Gemeente Apeldoorn gekregen. Een deel is gebruikt voor het inzaaien van bloemen in bermen van de Konijnenkamp en het plaatsen van twee prullenbakken. Het deel voor een buurtbijeenkomst zal in 2022 worden besteed.
Een aantal sympathisanten heeft vorig jaar weer ‘dennen getrokken’ in het heideveldje.

Toekomst
We gaan in 2022 verder met de volgende zaken:

  • De lopende procedures.
  • Verbergen bebouwing achter houtwallen.
  • Informatieve buurtbijeenkomst.
  • Meer bloemen in de bermen.
  • Stimulering van agrarisch natuurbeheer met bloemen op de akkers.
  • Slimme verlichting op het Landgoed, de andere enken en straten.
  • Veiliger verkeer.