De SBNE heeft met haar rechtsvoorgangers sinds 2004 gestreden voor het behoud van het Spelderholt en de natuurwaarden. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde. Dit heeft in 1992, 1998, 2010 en 2011 geleid tot vernietiging van beschikkingen, vergunningen of plannen door de Raad van State. Het doel was steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Het heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut en tot verbetering van bouwplannen. De huidige plannen voor de bouw van 11 villa’s, 16 appartementen en van een manege kunnen inmiddels gelukkig als de laatste worden beschouwd in een gebied dat grenst aan een Natura 2000 – gebied. Ook dat kan worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

De SBNE heeft zich neer moeten leggen bij de bouw van de 11 villa’s, maar zal zich blijven verzetten tegen de bouw van appartementen en een manege en de omvorming van de Konijnenkamp tot een evenemententerrein. De SBNE zal uitvoering van de bouwplannen blijven leggen naast de bij het plan door de gemeente en de projectontwikkelaar na veel strijd verkregen toezeggingen voor natuurbehoud. Deze zijn vastgelegd in een projectbesluit voor woningbouw op het Spelderholt.

Een doorn in het oog van de SBNE is de sinds 2011 voortdurende kaalslag op het terrein van het Spelderholt. De Boswet en de Wet natuurbescherming eisen dat drie jaar na het kappen herplant plaatsvindt. Kap en herplant zijn voor het Spelderholt (nu ‘Engelanderholt’ genoemd) in een landschapsinrichtingsplan vastgelegd. De projectontwikkelaar moet haar in een overeenkomst vastgelegde herplantplicht met een kettingbeding opleggen/overdragen aan kopers van de kavels, iets wat ook de Wet natuurbescherming eist. Bij de bouw van de villa’s blijkt het inrichtingsplan niet te worden opgevolgd, het is zelfs niet bekend bij eigenaren van de kavels. De Gemeente Apeldoorn geeft zelf omgevingsvergunningen af die in strijd zijn met dit met dezelfde Gemeente Apeldoorn overeengekomen inrichtingsplan!

De recente grootschalige kap op kavel 3 en 4 en het bouwplan Haitsma Mulierlaan 12 met een zwembad op een locatie waar robuust bos zou worden aangeplant, waren aanleiding voor de juridische commissie van de SBNE om weer in de pen te klimmen. Voor het natuurbehoud lopen inmiddels zaken bij de rechtbank, een bezwaarschrift bij de provincie Gelderland en een bij de Gemeente Apeldoorn. Ook hebben wij om tekst en uitleg gevraagd aan projectontwikkelaar, notaris, makelaar en genoemde instanties. Wij hopen hiermee alle betrokkenen bij het project op het rechte pad te krijgen en te houden.