Inleiding
In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling tegen drie problemen op het gebied van verkeer aan. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg), tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In een tweetal artikeltjes is al ruimschoots ingegaan op de verkeersveiligheid van de Engelanderweg. In dit stuk wordt gefocust op de geluidsoverlast van de Engelanderholt.

IMG_7083

De Streetprint in de Engelanderholt heeft optisch een mooie landelijke uitstraling maar akoestisch wordt het door de aanwonenden als erg storend ervaren.

 

 

Situatie
Voor de lezers onder u die terplekke minder bekend zijn eerst nog even een duik in het verleden en een beknopte uitleg over de huidige situatie.
De Engelanderholt is de doorgaande weg vanaf Ugchelen (Heidehof) via Bruggelen naar Beekbergen. Ter hoogte van de Noordweg gaat de Engelanderholt over in de Engelanderweg.

De Engelanderholt gaat door het bosgebied van Bruggelen en doorsnijdt het agrarisch gebied Engelanderenk. Inherent aan dit tracé is dat het een aantal specifieke kenmerken oplevert. Dit wegvak is een goede verbinding tussen de A1 (Cantharel) en Apeldoorn-zuid en een aantal dorpen en daarmee tevens gevoelig voor piekdrukte-mijdend verkeer. Daarnaast is deze weg van grote recreatieve waarde voor fietsers en wordt vaak opgenomen in toertochten van auto- en motorverenigingen.

De bosstrook die doorkruist wordt maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de Veluwe en er is ter plaatse veel grootwild. Alhoewel niet al te breed, lijkt de Engelanderholt behoorlijk overzichtelijk, alleen ingewijden weten dat de twee aanwezige bochten weliswaar niet al te scherp zijn maar wel een onoverzichtelijke situatie met betrekking tot tegenliggers en zijwegen en -paden opleveren.

Samenvattend: Een ogenschijnlijk veilige weg met als direct gevolg dat er veel harder wordt gereden dan veilig is. Die onveiligheid zit hem in veel langzaam verkeer, overstekend wild, onoverzichtelijke situaties door bochten. Naast onveiligheid heeft de te hoge snelheid ook geluidsoverlast als gevolg.

Historische maatregelen
In het verleden is getracht de snelheid binnen de perken te houden door een aantal drempels te plaatsen en de aanleg van een (mild)plateau ter hoogte van de Bruggelerweg. De drempels hebben ongetwijfeld een positieve invloed op de snelheid van het verkeer; neveneffect is dat ze er in het donker voor zorgen dat de lichtbundels van het verkeer plots omhoog, respectievelijk naar beneden schijnen. Dit zal door het wild ervaren worden als een lichtflits en daardoor mogelijk het aantal wildaanrijdingen beperken. Het plateau heeft een zodanig klein niveauverschil dat er hier eigenlijk uitsluitend sprake is van een optisch effect.

Teneinde het landelijke karakter van de weg te accentueren en hopelijk zo het weggedrag van het gemotoriseerd verkeer positief te beïnvloeden, zijn een tweetal verkeerstechnische maatregelen genomen. De Engelanderholt is over de volle lengte aan beide zijden voorzien van een fiets-suggestiestrook, tevens optische versmalling. Bovendien is het stuk van de Engelanderholt over de enk en langs de aanliggende woningen uitgevoerd in asfalt met een zo genaamde streetprint. Het wegdek wekt de suggestie uitgevoerd te zijn in klinkers. Inderdaad heeft dit een onmiskenbare positieve uitstraling op het landelijk karakter. Groot nadeel is echter dat het afrolgeluid van de autobanden, eigenlijk bij elke snelheid, zodanig is dat de aanwonenden hierdoor een behoorlijke geluidsoverlast ervaren.

Vervolg
Verkeersmaatregelen als drempels en een aangepast wegdek worden uitgevoerd voor de lange termijn. Het is daarbij, alleen al om financiële redenen, niet de bedoeling hier frequent wijzigingen in aan te brengen. De streetprint is echter destijds in samenspraak met aanwonenden aangebracht om er praktijkervaring mee op te doen. De indruk is daarbij ontstaan dat bij tegenvallende (bij)effecten maatregelen zouden worden genomen om deze weer te elimineren. Het huidige wegdek is technisch gesproken kwalitatief nog goed en de financiële positie van de gemeente Apeldoorn is niet van dien aard dat voortijdige vernieuwing van de toplaag tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor zal zich dus de komende jaren geen gelegenheid voordoen om iets te doen aan de geluidsoverlast voor de aanwonenden.

Mogelijkheden
In een overleg, aangeslingerd door een buurtbewoner  waarbij  ook andere aanwonenden, verkeersdeskundigen van de gemeente, de Dorpsraad Beekbergen en de SBNE aanwezig waren, is dat probleem nogmaals onder de aandacht gebracht. Veel verder dan de constatering dat oplossing te kostbaar is en derhalve jaren op zich zal laten wachten is dat gesprek toen niet gekomen….. Een behoorlijk onbevredigende constatering die ertoe noopt op het probleem te blijven broeden. Dat is dan ook wat we gedaan hebben en daarbij zijn nieuwe creatieve ideeën komen opborrelen die mogelijk met beperkte kosten toch tot een acceptabele oplossing leiden.

Wordt vervolgt, houdt deze site in de gaten!

SBNE-Beekbergen
Cie. Verkeer