In het buurtschap Engeland lopen we bij herhaling tegen drie problemen op het gebied van verkeer aan. Het eerste probleem is de verkeersveiligheid (Engelanderweg),het tweede probleem is de geluidsoverlast door de aard van het wegdek (Engelanderholt) en ten derde het constante gezoem dat wordt veroorzaakt door de nabijheid van de snelwegen A1 en A50. In dit stuk wordt gefocust op de aanpak van de verkeersveiligheid op de Engelanderweg.

Ontwikkelingen
De Engelanderweg in Beekbergen tussen de Arnhemseweg  (bij de Smittenberg) en de Engelanderholt/Noordweg is, op aandringen van aanwonenden, sinds augustus 2005 een traject met een maximum snelheid van 30 km per uur (was voordien 50 km per uur).

Deze snelheid is ingevoerd omdat het traject binnen de bebouwde kom bij het dorp hoort en omdat er zich veel zogenoemd “langzaam verkeer” over verplaatst, zoals:
•    voetgangers (vaak met honden),
•    rolstoelers en andere minder validen (o.a. gasten van Parc Spelderholt)
•    scholieren
•    ruiters en leerling ruiters (in buurtschap Engeland zijn meer paarden dan burgers ‘woonachtig’ en zijn er twee paardrijscholen in dit buurtschap).

Deze deelnemers ‘langzaam verkeer’ hebben geen mogelijkheid om op voornoemd tracé van een trottoir of looppad gebruik te maken omdat die er simpelweg niet zijn en de bermen zijn zeer wisselend van breedte en ondergrond.

Ook fietsende aanwonenden en toeristen (vanwege fietsroutes en (lange afstand) wandelpaden in de directe nabijheid), voelen zich onveilig door de vele, hardrijdende automobilisten op doordeweekse dagen.
In de weekenden maakt dit traject vaak onderdeel uit van toerritten van uiteenlopende aard.

Zowel op doordeweekse dagen als ook op weekenddagen voelen wandelaars, rolstoelberijders, scholieren, minder validen, ruiters en fietsers zich dus niet veilig. Daarnaast veroorzaakt het vele verkeer dat vaak te hard rijdt, geluidoverlast voor aanwonenden en zorgt voor gevaarlijke situaties bij het verlaten van het eigen erf.

Doordat er door de Gemeente de laatste jaren diverse vergunningen zijn verstrekt aan Parc Spelderholt (studentenhuisvesting, zorghotel, e.d.) en er daardoor een uitbreiding is van leerlingen en minder validen van Parc Spelderholt en van bewoners van het Zorghotel Spelderholt, wordt er steeds meer gewandeld langs bovengenoemde wegen. Leerlingen, personeel en minder validen maken ook gebruik van de faciliteiten in het dorp en moeten daarnaast voor ander vervoer dikwijls naar de bushalte bij de Arnhemseweg.

Met andere woorden: door de groei van Parc Spelderholt en van Zorghotel Spelderholt is er al jaren een toename van ‘langzaam verkeer’ over bovengenoemde wegen.

De vraag diende zich aan of de gemeente zich voldoende bewust was van de toenemende verkeersdruk (zowel in aantallen als in snelheid) en van het toenemend gebruik van de bermen door een veelheid aan veelal recreatieve en/of minder mobiele gebruikers.

De dorpsraad Beekbergen, Parc Spelderholt, een aantal aanwonenden en de SBNE Beekbergen hebben in een aantal sessies met elkaar en met de gemeente van gedachten gewisseld over een goede aanpak. Randvoorwaarde daarbij was steeds wel dat de financiële situatie van de gemeente een substantiële herinrichting niet mogelijk zou maken. Door de SBNE is daarbij steeds aangedrongen op een samenhangend pakket aan ingrepen om het bewuste stuk weg de uitstraling te geven die verkeersdeelnemers ertoe zou dwingen zich navenant te gaan gedragen. Denk aan drempels, (visuele) versmallingen, belettering, aangepaste bebording etc.

Verkeersmaatregel ‘bloembakken’ onvoldoende effect
Medio oktober 2012 zijn er vier bloembakken geplaatst langs de Engelanderweg. Voor de gereden snelheden hebben die bloembakken niet  het gewenste effect gesorteerd. Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de verkeersveiligheid in geval van een botsing en ook de vrije doorgang voor het langzame verkeer is verder belemmerd.

De (blijvend) snelrijdende dagelijkse forens rijdt nu met  hoge snelheid meer midden op de weg in plaats van op zijn eigen weghelft, zodat tegemoetkomend (langzaam) verkeer zich dikwijls onveilig voelt en naar de berm moeten uitwijken.
Er is gepleit voor snelheidsremmende verkeersdrempels ter hoogte van de zijwegen Engeland, Konijnenkamp en Spelderholt, dus om de circa 400 meter.

Er liggen al meer dan 80 snelheidsremmende drempels en plateaus in en om Beekbergen, waarom niet nog een paar erbij op de Engelanderweg waarover zich zoveel kwetsbare ‘langzame verkeersdeelnemers’ moeten verplaatsen???

Resultaat
Bij de gemeente stond de Engelanderweg niet te boek als een weg die om speciale aandacht vraagt . Wij hebben met onze argumenten getracht toch een  hogere prioriteit te bewerkstelligen. Na vele afwegingen, waarbij die van financiële aard helaas veelal van doorslaand belang bleken te zijn, zijn er mede in overleg met gemeente en politie een aantal afspraken gemaakt.

•    De maximum snelheid op het wegvak blijft 30 km/u
•    Er komt één extra verkeersdrempel (inmiddels gerealiseerd)
•    De bebording zal zodanig worden gepositioneerd dat de toegestane maximum snelheid duidelijker wordt weergegeven
•    De bestaande bloembakken zullen worden vervangen door reflecterende paaltjes
•    Gedurende het eerste kwartaal van 2014 zal er een mobiel, digitaal snelheidswaarschuwingsbord worden geplaatst
•    Op het moment dat er weer regulier wegonderhoud in de planning staat zullen eventuele aanvullende snelheidsremmende maatregelen worden overwogen
•    Bijkomend en niet te onderschatten effect van de gevoerde discussies zijn de opnieuw aangehaalde onderlinge contacten tussen de verschillende gesprekspartners, zodat bij een volgende gelegenheid naar alle waarschijnlijkheid sneller geschakeld kan worden
•    Het gehele onderwerp ‘verkeershinder’ in ‘Engeland’ is weer eens onder de aandacht geweest.

In een volgend artikel meer over geluidshinder door verkeer in dit buurtschap.

SBNE Beekbergen
Cie. Verkeer