Openbare vergadering CRK

Op donderdag 2 april was er een openbare vergadering van de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De aankondiging en agenda staan in de huis-aan-huis blaadjes die bij ons niet of heel spaarzaam bezorgd worden. Op internet vinden wel de aankondigingen plaats die wij geacht worden op te zoeken.

Datum:            02-04-2009
Tijd:            10.30 uur – 11.45 uur
Aanwezigen:     leden CRK en begeleidende ambtenaren, de complete teams (incl. architecten en adviseurs) van de beide plannenmakers (Riant & Parc Spelderholt), pers, vz. Stichting Apeldoornse Monumenten,
namens SBNE:    Jan Schut en Wouter Hiskemuller

Na aankondiging door Gerwin den Besten en een gebiedsbeschrijving door bureau Eelerwoude werden de beide plannen onafhankelijk van elkaar gepresenteerd door de beide betrokken architecten.

Hoofdlijnen Gebiedsbeschrijving door Eelerwoude

•    Het gebied kenmerkt zich en is uniek door het, voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschil op het landgoed zelf en nog eens op de enken.
•    Het park is aangelegd door Springer en heeft een kenmerkende oprijlaan  en padenstructuur.
•    De begroeiing van het park bevat veel exotische bomen.
•    Het gebied ligt als een enclave in de Veluwerand
•    Bij herhaling wordt vermeld dat het terrein deel uitmaakt van de “gradiënt” Bos→enk→beek→IJsseldal. (In het algemeen wordt tot op heden gesproken over een Ecologische verbindingszone; de Gelderse Poort)
•    Met het oog op de toekomst wordt gesproken over de wenselijkheid van “robuuste landschapselementen”, bloemrijke graslanden en de wenselijkheid van handhaving van de openheid van het terrein voor de beleving van de gradiënten.

Hoofdlijnen betoog Architect Riant

•    Legt uit dat het bij het appartementencomplex gaat om een bouwwerk met hoektorens en centraal element. De overige bebouwing moeten gezien worden als bijgebouwen van dit “nieuwe kasteel”.
•    Tot twee, drie keer toe merkt de architect op dat de maatvoering van de gebouwen (appartementen complex en manege) verkleind is en dat de buurt dat nu accepteert.
•    Twee steensoorten worden gepresenteerd en er wordt aangegeven dat er een grijze dakpan zal worden gebruikt.
•    Er worden tekeningen en foto’s gepresenteerd die niet compleet, onjuist of in een verkeerde schaalverhouding zijn. Bij de fotobewerkingen van de gebouwen is geen rekening gehouden met de gewenste terreinindeling (bomen, struiken en bloemrijk grasland)
•    Manege van 30 bij 70 meter plus stallen aan de beide uiteinden van het hoofdgebouw: uit bezuinigingsoverwegingen wordt uitsluitend het middendeel van de voorzijde voorzien van metselwerk. Het overige wordt uitgevoerd in eenvoudig beton (met gevelbeplanting)
•    De gepresenteerde Eelerwoude-tekening van Parc Spelderholt is niet correct voor wat betreft het Riant-deel (aantal en locatie van de villa’s is onjuist)

Hoofdlijnen betoog Architect Parc Spelderholt

•    Studentenhuisvesting (academiegebouw) voor ca. 40 minder begaafde studenten. 20% van de doelgroep zal gebruik maken van een rolstoel daarom gebouw op 1 niveau ondanks sterk aflopend terrein.
•    Gebouw wat verder naar achteren (ri. Noordweg) om het karakteristieke grote groene gras zoveel mogelijk te behouden. Studentenhuis en daaraan verbonden sporthal komen in het verlengde van het hotel. Voormalige Deetmanhuis zal worden gesloopt voor sporthal.
•    Sporthal: mede gebruik door derden.
•    Enkele details: voor(noord)zijde glas, binnenruimte kleurig, eenheden van 9 studenten, sedum-dak

Discussie met Commissie

•    Rond de huidige stallen O1 en O2 (zullen worden gesloopt) zijn meer bomen wenselijk dan nu op de Eelerwoude schets zijn te zien (huidige bos zal grotendeels worden gekapt vanwege de gewenste zichtlijnen)
•    Het oorspronkelijk Springer ontwerp van het landgoed is niet (helemaal) uitgevoerd; er zijn in het verleden veel meer bomen geplant.
•    De twee centrale villa’s van Riant (geprojecteerd op huidig TD-gebouw) passen niet in het totaal plan; moeten weg, op een andere plek (ten opzichte van de zichtlijnen vanuit het nieuwe kasteel) of qua typologie aangepast worden.
•    Om verrommeling te voorkomen zouden de kavels van de villa’s niet moeten worden verkocht maar centraal moeten worden beheerd; geen tuintjes, schuttingen en geen bomenkap etc.(behoud van het landgoed idee)
•    Het appartementen complex, het nieuwe kasteel, werd abusievelijk(?) Paleis genoemd.
•    Het appartementencomplex dient opnieuw naar de tekentafel; balkons te prominent aanwezig, entree te eenvoudig in verhouding tot de rest van het gebouw. Opgemerkt werd dat verkleining van de balkons er bij enkele appartementen in het geheel geen (ochtend)zon zou zijn waardoor ze (nog) moeilijker verkoopbaar zouden zijn. Voor de balkons wordt ook gedacht aan een andere materiaalkeuze (hout ipv metaal) om ze minder prominent te maken.
•    Grote vraag was waarom een nieuw te bouwen landgoed er niet meer eigentijds als “nu” uit zou kunnen zien.

Conclusie

•    Het was bijna genant om mee te maken hoe de architect van Riant naar huis werd gestuurd met een flinke rugzak met huiswerk, terwijl de architect van Parc spelderholt met zijn schetsontwerp cum laude werd beoordeeld.
•    Elke keer wanneer er plannen worden gepresenteerd kloppen de onderleggers niet; nooit is er eenduidigheid in het gebruik van de tekeningen van Eelerwoude.

Tot slot

•    Alhoewel niet geagendeerd en ook ongebruikelijk kregen de mensen in het publiek de kans kort een opmerking te maken.
Vanzelfsprekend hebben we daar gebruik van gemaakt: Er is opgemerkt dat de omwonenden noch instemmen met de hoogte maten, noch met het pompeuze ontwerp op zich.
Daarnaast is er ook  op gewezen dat de CRK de huidige plannen heel erg op zichzelf en een heel klein beetje in onderlinge samenhang heeft bekeken maar dat er juist nadrukkelijk behoefte is aan een beoordeling van de plannen in samenhang met de unieke omgeving waarin ze gerealiseerd zouden moeten worden. Er moet niet alleen ‘van binnen’ naar het plan worden gekeken, maar ook ‘van buiten’, vanaf de enk dus. Reactie architect Riant: dat is moeilijk, want vanaf de enk is er niets te zien. Tot slot is opgemerkt dat een presentatie als die van de architect van Riant al veel eerder als beeldkwaliteitplan had kunnen en moeten worden gepresenteerd.

Als sfeerbeeld is gesproken over de verschillende betrokken partijen zoals Riant, Parc Spelderholt, dorpsraad en SBNE.

Met vriendelijke groet,
SBNE-Beekbergen

Wouter Hiskemuller