13-10-2011
Partij voor de Dieren stelt de gemeente een aantal kritische vragen met betrekking tot het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Op 29 september heeft de Raad van State het bestemmingsplan namelijk vernietigd en zou er een nieuw bestemmingsplan moeten komen voordat de bestemming van Spelderholt-Riant gewijzigd wordt. Het plan was o.a. afgekeurd omdat de gevolgen vanwege de ammoniakdepositie voor het habitattype droge heide niet is meegenomen in de natuurtoets. Tevens is er geen onderzoek verricht naar de mogelijk verblijfsplaatsen van vleermuizen.

Op 5 oktober heeft de gemeente desondanks een bouwvergunning verleend aan Riant. Uit de plaatselijke krant voorts dat Riant al is gestart met de sloop van voormalige stallen, terwijl dit mogelijk verblijfsplaatsen zijn voor beschermde vleermuizen. Partij voor de Dieren vindt het verlenen van de bouwvergunning aan Riant onbegrijpelijk. Daarom willen zij o.a. van de gemeente weten waarom zij zich onttrekt aan het oordeel van de Raad van State en waarom ze niet een volgend onderzoek hebben afgewacht.

schriftelijke vragen d.d. 13 oktober 2011:

1. Wij hebben reeds eerder gemeld dat wij de indruk hebben dat het college zich in deze zaak weinig aantrekt van rechterlijke uitspraken; in dit geval door 5 dagen na het vernietigende oordeel van de rechter een bouwvergunning af te geven. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Op welke manier denkt u invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State?
2. Waarom heeft de gemeente 5 dagen na het vernietigende oordeel van de Raad van State over het omstreden bestemmingsplan een bouwvergunning verleend aan Riant? Waarom is niet gewacht totdat er een nieuw goedgekeurd bestemmingsplan ligt?
3. In eerste instantie is de gemeenteraad voorgesteld dat de manege verplaatst zou moeten worden omdat dit natuurwinst zou opleveren. Om de verplaatsing te bekostigen, zou woningbouw worden toegevoegd. Nu de verplaatsing van de manege voorlopig niet doorgaat door de uitspraak van de Raad van State, lijkt woningbouw niet nodig te zijn om het aanvankelijke plan uit te voeren. Naar onze mening is het wenselijk om het totale bestemmingsplan, woningbouw en verplaatsing van de manege, mede in dat licht bezien opnieuw te bekijken. Het college lijkt het aanvankelijke plan – ondanks alle bezwaren van de Raad – toch door te willen zetten; met name de woningbouw in het gebied. Volgens ons zijn verplaatsing en woningbouw niet los van elkaar te bezien. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is om het totale plan, gezien alle bezwaren, te herzien en de bouw voorlopig stop te zetten? Graag ontvangen we een gemotiveerd antwoord.
4. Is er een sloopvergunning verleend aan Riant? Zo ja, waarom? Wanneer is deze afgegeven en is hierbij een uitgebreid ecologisch protocol van toepassing verklaard? Zo nee, weet u dat Riant al bezig is met de sloop en treedt u hiertegen handhavend op?
5. Het bestemmingsplan is door de Raad van State nietig verklaard omdat er onvoldoende onderzoek is verricht naar de gevolgen voor flora en fauna. Bent u met ons van mening dat wij eerst dit nader onderzoek moeten afwachten voordat gestart wordt met de sloop? Zo nee, waarom niet?