Op 27 oktober 2010 is er door de vier betrokken partijen op het Spelderholt een convenant ondertekend waarbij het de bedoeling was om enerzijds beperkte bebouwing mogelijk te maken en anderzijds daarbij maximaal rekening te houden met de natuur en het landschapsschoon.
De ondertekenende partijen waren de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging “Beter Wonen”, Parc Spelderholt en SBNE-Beekbergen. Het convenant maakte een einde aan een situatie waarbij de standpunten alleen maar leken te verharden.
Om ogenschijnlijk tegengestelde belangen te verenigen is vertrouwen en goodwill essentieel. Met de komst van de toenmalige interim directeur dhr. Eppink van Parc Spelderholt was de synergie snel gevonden.
Er is een richting ingeslagen waarbij de hoofdlijn samengevat zou kunnen worden als het streven naar goed “Naoberschap” met omwonenden en naar goed rentmeesterschap als het op de omgeving aan komt. Om één en ander vorm te geven zijn er concretere afspraken gemaakt met het oog op de intensiteit van de bedrijfsvoering en de impact ervan op de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw van de studentenhuisvesting speciale regelementen gehanteerd om de overlast van sloop- en bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Bomen op en om het bouwterrein zijn van bescherming voorzien en licht en geluidsoverlast zijn beperkt.
Ook in de dagelijkse bedrijfsvoering dient er rekening te worden gehouden met deze normen en waarden, zo is recent de verlichting van de bewegwijzering aan de Engelanderweg uitgeschakeld en wordt er gezocht naar een fraaiere en meer ingetogen bebording.
Met een terugtredende overheid als gegeven zou het komen tot een convenant, daar waar ogenschijnlijk tegengestelde belangen spelen, wel eens een nieuwe trend kunnen worden. Het monitoren van de realisatie van de afspraken is dan wel een belangrijk aspect om het tot een succes te maken. Nu, ongeveer 2,5 jaar na ondertekening van het convenant op het Spelderholt, zal om die reden gas gegeven moeten gaan worden met het realiseren van de doelen.
Wouter Hiskemuller