In juni 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Ugchelen vastgesteld. Een aantal verzoeken om te mogen bouwen is daarbij afgewezen. Het gaat om verzoeken van bewoners van Onstein 16 en Hoog Buurloseweg 57 en 54. Hiertegen is in beroep geko­men. Het is zeker voor omwonenden van het Spelderholt interessant te lezen welke argumen­ten de gemeente gebruikt tegen bebouwing in Ugchelen. Het lijkt rechtstreeks overgenomen uit de zienswijzen van de SBNE tegen bebouwing van het Spelderholt.

Bedenk bij het lezen dat de opbrengsten van te bouwen villa’s en appartementen op het Spelderholt nodig zijn om de verhuizing van manege Riant te kunnen betalen. Het Spelderholt is net als het perceel Onstein onderdeel van het Centraal Veluws Natuurmassief en grenst ook aan de Ecologische Hoofdstructuur. De bouwpercelen op het Spelderholt grenzen net als die aan de Hoog Buurloseweg 57 en 54 aan een open enk, die onderdeel is van de Ecolo­gische Hoofdstructuur.

Onstein:

Niet bestreden wordt door reclamant dat de kavel althans een gedeelte daarvan gelegen is binnen het EHS.

Om niet in een arbitraire discussie te verzanden waar nu wel en waar nu niet de exacte begrenzing van het EHS over het perceel Onstein 16 loopt, is meer van belang een uitleg van het streekplan naar bedoeling en intentie bij de beoordeling over de ruimtelijke aan­vaardbaarheid te betrekken. Feit is dat de laatste jaren natuur en omgevingswetgeving een steeds zwaardere rol is gaan spelen bij ruimtelijke afwegingsprocessen.

Uit de ligging in dan wel zo nabij de ecologische hoofdstructuur mag de conclusie wor­den getrokken dat de bosstrook gelegen als buffer tussen de A1 en de eerste bebouwing van Ugchelen als bijzonder waardevol moet worden geschouwd. Een beoordeling van het verzoek naar omgeving, de fysieke situatie, doet dan ook meer recht aan de ter plaatse aanwezige realiteit.

Het verzoek is in totaliteit nog eens tegen het licht gehouden en beoordeeld op wenselijk­heid en haalbaarheid. Inhoudelijk wordt het bouwen van een woning niet aanvaard­baar geacht.

De randen van Ugchelen worden gekenmerkt door een robuuste groenstructuur. Bossen, open Enken en de Veluwe liggen dicht tegen het dorpse gebied aan en zijn tot in Ugche­len herkenbaar en voelbaar. Dit is erg bijzonder en kenmerkend voor het karakter van Ugchelen. De bosstrook ten noorden van de A1 is onderdeel van deze groenstructuur rondom Ugchelen, welke overgaat in de groene Steinenbuurt. De nauwe samenhang tus­sen landschap en bebouwing en de voelbare relatie hiertussen is een van de aspecten waar aan vast wordt gehouden. Zie ook algemene toelichting ‘Woningbouw in Ugchelen’. Het verder verdichten van deze bosstrook is dan ook niet wenselijk. Dat eerder van gemeen­tewege vanwege de aanwezigheid van een grafheuvel een positieve grondhou­ding is aangenomen, doet hier niets aan af. Voor een goed beheer en instandhouding van het monument is de eigendomsverhouding niet van belang.

Tot slot is ook naar de invloed van Rijksweg A1 gekeken. Het verkrijgen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder wordt niet kansrijk geacht, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde voor het verkrijgen van een dergelijke onthef­fing. Er is geen sprake van het ‘opvullen van het lint’.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

Hoog Buurloseweg 57

Het perceel maakt deel uit van de oude enk. Deze is zowel vanuit landschappelijk als cultuurhistorisch perspectief waardevol. Op de cultuurhistorische waardenkaart staat de enk waarvan het perceel deel uitmaakt aangegeven als gebied met hoge attentie­waarde. In de Groene Mal wordt de enk aangegeven als open groene ruimte. Het toevoe­gen van bebouwingsmassa is daarmee ongewenst. Daarnaast is het perceel gelegen aan een van de toegangswegen van Ugchelen. De afwisseling tussen bebouwingsmassa en open groene ruimte behoort tot het karakter van dorpse toegangswegen een geeft kwali­teit aan de ingang van het dorp. Het beeld van meer bebouwingsmassa langs deze toegangs­weg is ongewenst.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt de enk bestemd tot Agrarisch gebied met landschap­pelijke- en natuurwaarde. Het landschappelijke en open beeld dat op de Ug­chelse Enk zeer goed voelbaar is reikt tot diep in het dorp. Juist de nauwe verbonden­heid tussen Ugchelen en het omliggende landschap is zeer kenmerkend. Zie algemene toelichting. Sprake is van een stuk landelijk gebied waarvan juist die specifieke uitstra­ling bijdraagt aan het dorpse karakter vanaf deze toegangsweg tot het dorp Ugchelen.

Een vergelijk met toegevoegde woningbouw aan de overzijde van de Hoog Buurloseweg gaat niet op. De hier en daar toegevoegde woningbouw betreft het opvullen en afronden van het lint, daar waar in dit geval geen sprake van is. Noch is er sprake van opvullen van binnenstedelijke ruimte in deze landelijke setting. Een vergelijk tussen het toestaan van bebouwing (herontwikkeling) op een voormalig campingterrein (De Veldekster)  en het bouwen van woningen op de agrarische enk gaat niet op.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.

Hoog Buurloseweg 54

Bij de kavel hoek Hoog Buurloseweg/Kleine Veldekster wordt hier toch om stedenbouwkun­dige en ruimtelijke redenen anders tegen aangekeken. Daar waar nu sprake is van een speelse en dorpse setting van – komend vanaf de Europaweg – een blokje woningen, een open weilandje en dan de start van het lint dat richting dorpscen­trum steeds dichter wordt, zal het toevoegen van een woning juist op die open plek tot gevolg hebben dat de Hoog Buurloseweg als entree van het dorp direct als bebouwd lint zal worden ervaren. In die zin gaat een vergelijk en verwijzing naar de partiële 17de herzie­ning dan ook niet op.

Uitzicht werkt nu eenmaal twee kanten op. In een situatie waarin sprake was van een braakliggend kampeerterrein speelt dat vanzelfsprekend minder dan daar waar dat­zelfde terrein bewoond gaat worden. Er zijn meerdere argumenten genoemd waarom waarde wordt gehecht aan het vrijblijven van bebouwing van deze kavel. Open en groene plekken in de dorpse structuur maken Ugchelen zo bijzonder. Door de samen­hang van deze open plek met de Ugchelse Enk ontstaat er een robuuste groenstructuur. Daarnaast speelt deze structuur een rol bij de toegangsweg richting Ugchelen en draagt het bij aan een geleidelijke overgang van Veluwe naar een meer bebouwde deel van Ugche­len.

Het Streekplanbeleid met betrekking tot verdichting kan niet los worden gezien van het daarin verwoorde voorbehoud dat intensivering van het stedelijk grondgebruik wel dient plaats te vinden met behoud van karakteristieke elementen en het zorgvuldig om­gaan met open ruimten daarbinnen. Aan het Streekplanbeleid kan niet verwachting wor­den ontleend dat dan maar elke open ruimte die in het Ugchelse te vinden is, zich ook voor verdichting leent. Dat er wel degelijk sprake is van redelijk handelen, blijkt uit het feit dat daar waar het wel ruimtelijk verantwoord wordt geacht, verzoeken om individu­ele woningbouw worden gehonoreerd.

Welke uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen valt te vernemen in het onderdeel II Woningbouw in Ugchelen.

Conclusie

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.