Geachte  voorzitter, geachte leden van de raad, geachte wethouders en andere aanwezigen,

In de wereld van George Orwell 1984 bestaan geen onaantastbare feiten,  geen verleden.  Niets is zeker. Er is één zekerheid. De partij heeft de waarheid in pacht. En als de partij zegt dat twee plus twee vijf is,  is dat waar. Het denken buiten die politieke werkelijkheid is onmogelijk en wordt uitgebannen.
Die politieke werkelijkheid is een nachtmerrie.
Gelukkig is die werkelijkheid fictie.

Mijnheer de voorzitter,
Terug naar de Apeldoornse politieke werkelijkheid. Er is een PMA.  Wethouders en raadsleden doen hun uiterste best Apeldoorners uit te nodigen in ons gemeentehuis te zeggen wat zij vinden van beleidsvoornemens . Een laatste poging van de politiek correcte Apeldoorner  om net dat feitje, dat argument op de valreep  te noemen wat u misschien over de streep kan trekken. U hebt als raadsleden het laatste woord.
Dat zijn de regels die we in ons dierbare land en democratie hebben afgesproken.
Ogenschijnlijk is het besluit dat u als raad vanavond moet nemen zorgvuldig en gedegen voorbereid. Er ligt een indrukwekkend pak papier. Het bestuur heeft de zienswijzen bij een eerste lezing gemotiveerd afgewezen.

Mijnheer de voorzitter,
Je zou zeggen, mooier  kan niet. En toch, knaagt er iets.
Wat knaagt is de papieren werkelijkheid, een politieke werkelijkheid die het gezond verstand te buiten gaat,  een politieke werkelijkheid die haaks staat op de tastbare werkelijkheid.
Een greep uit de papieren  en tot nu toe politieke werkelijkheid.
–    Voortijdige aankoop van gronden een paar 100 meter verder door een ondernemer, die ter plekke niets te duchten heeft en uitbreidingsmogelijkheden heeft,  wordt bestuurlijk toegejuicht. Pluimveestallen en stallen voor nertsen op die aangekochte gronden gaat hij slopen. Wat vroeger in de partij van de verantwoordelijke wethouder grondspeculatie heette, daar is nu ”compassie” of minder verhullend medelijden voor.
–    Europese regelgeving rond het Natura 2000 gebied is niet in het geding. Bronnen van kennis: de provincie en het adviesbureau Arcadis.  We sluiten de ogen dat de provincie ter plaatse de zoekzone verstedelijking heeft aangewezen.  Verschillende petten is heel gebruikelijk.  Dus waarom  geen adviesbureau als gezaghebbend opvoeren, dat in opdracht van de ondernemer de Natuurtoets heeft opgesteld. Mocht het fout lopen, dan is er de Apeldoorner, die betaalt wel bij.

–    Een discussie over het gewenste ruimtelijk beleid pal naast Natura 2000 wordt vermeden, initiatiefnemers worden gevolgd, adhoc beoordelingen is de trend.

–    De natuur wordt omgebouwd, zodat die een bouwsteen vormt voor de papieren en politieke werkelijkheid.

–     Er wordt 50% bebouwingsoppervlak aan vierkante meters aan vervallen schuren voor pluimvee  en nertsen  ingeleverd.  Waarschuwing van het bestuur: 50% is geen keiharde norm , het is een zoekzone verstedelijking. Tja het bouwvolume aan kubieke meters gaat gigantisch omhoog.  De provinciale regeltjes zeggen daar niets  over. We vergeten gemakshalve dat de gemeente instrumenten heeft om het bouwvolume in te perken.

–    Jantje lacht, Jantje huilt. Als het zo uitkomt verschuilt de politieke werkelijkheid zich achter provinciale en eigen regeltjes. Even hard  worden eigen regeltjes opzij gezet als dat beter uitkomt. Weet u het nog: regel voor bouwvolume van villa’s is 600 kubieke meter, hier zijn villa’s gepland van 1200 kubieke meter . Het gaat immers om een landgoed van allure. Tja het gebied grenst pal aan Natura , maar de gemeente heeft regeltjes over bedrijfsuitoefening en lichte bedrijfsactiviteiten aan huis. Het is beter dat niet op zij te zetten en we sluiten de ogen voor   de gebrekkige ontsluiting.

–    Tja de woonbebouwing komt weliswaar niet tegemoet aan een bestaande  woningbehoefte onder de Beekbergense of Apeldoornse bevolking, maar er is nu eenmaal geld nodig voor die verplaatsing, dus we geven een stevige bruidschat mee aan luxueuze appartementen en villa’s met een gigantisch bouwvolume. 1200 kubieke meter is zo makkelijk te splitsen in 2 maal 600 kubieke meter. Die discussie schuiven we voor ons uit. Er is compassie.

–    Een weg langs Natura 2000 is rustig zolang het niet het gemiddelde benadert van laten  we zeggen de Dorpstraat in Beekbergen.

–     Compassie en “het heeft lang genoeg geduurd” zijn doorslaggevend. Dus blijven vragen die raadsleden op menig gebied hebben gesteld tot op heden onbeantwoord. En we vergeten gemakshalve wie er debet is aan die lange duur.

–    Economische uitvoerbaarheid van het plan loopt geen gevaar.  De initiatiefnemer houdt de vinger aan de pols en verklaart dat de economische recessie de realisatie niet in de weg staat.  De gevolgen van een mogelijk te optimistische inschatting voor bijvoorbeeld de fasering of het tijdelijk anders gebruiken of aanpassen schuiven we voor ons uit.

Mijnheer de voorzitter,
Ik sluit mijn betoog namens de SBNE af. Het is niet nodig op uitputtend te willen zijn. Het is aan u als raad of u kiest voor een papieren, politieke werkelijkheid, die niets gemeen heeft met een tastbare werkelijkheid.