Het Spelderholt
Het Spelderholt is een prachtige en rustige plek in de bossen, een kilometer ten westen van de bebouwde kom van Beekbergen bij Apeldoorn. Dit op een zacht glooiende stuwwalrand gelegen gebied wordt aan drie zijden omgeven door de Veluwe. Daarnaast grenst het aan de enk van de Konijnenkamp. Dit is niet alleen een van de oudste enken, maar ook een van de best bewaarde enklandschappen in de omgeving. Dagelijks genieten tientallen wandelaars, fietsers, recreanten en omwonenden van de flora en fauna in dit gebied.
In 1905 werd ‘Het Grote Zand’ gekocht door jonkheer Louis Teixeira de Mattos, zoon van een Amsterdams bankier. Deze ontgon het inmiddels tot Spelderholt omgedoopte gebied en bouwde er een kasteeltje met bijgebouwen. Deze buitenplaats kwam in 1921 in handen van het Rijk, dat er een proefstation voor pluimvee begon. Op 1 december 2003 verliet het laatste pluimvee het terrein en ontstond ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Op 14 maart 2003 sloot De Nederlandse staat een dertig jaar durende erfpachtovereenkomst met de Stichting Parc Spelderholt. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen en vergroten van de integratiemogelijkheden van mensen met een functiebeperking.
Op 12 februari 2004 kocht Tergouw Holding BV een ander deel van het gebied (ruim 10 hectare) van de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen. Tergouw heeft de intentie om een manege elders op de Engelanderenk naar het Spelderholt te verplaatsen. Dit zou worden gefinancierd met de opbrengst van woningbouw.

Stikstof en procedures
Uitbreidingsplannen van het proefstation samen met nieuwe inzichten over effecten van stikstof op flora en fauna hebben vanaf 1990 geleid tot juridische procedures, gevoerd door onder meer Het Geldersch Landschap. Zonder uitzondering was de conclusie van rechters dat stikstofuitstootactiviteiten (pluimvee) op het Spelderholt verboden was. Toch moest sluiting van het Rijksproefstation door langdurig gedogen van de gemeente Apeldoorn en van de Provincie Gelderland 13 jaar duren.
Ondanks fel verzet van onder meer de SBNE werd verplaatsing van de manege naar het kwetsbare gebied vervolgens toch door de gemeente toegestaan. Diverse rechters staken daar weer een stokje voor. Versoepeling van de regelgeving van het kabinet, waarvan Staatssecretaris Bleker deel uitmaakte, gooide roet in het eten. De natuurbeschermingswetvergunning voor de manege kon daardoor niet meer worden bestreden. Deze kwam in september 2013 definitief tot stand.
De koppeling met de manege heeft het verlenen van bouwvergunningen voor woningen op het Spelderholt enorm vertraagd. Pas met een uitspraak van de Raad van State van 31 juli 2013 werd dit mogelijk. Verplaatsing van de manege kan echter nog niet, omdat daarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Stilte
Na juli 2013 zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het afgrendelen van het plangebied met een scherm en emmertjes om te vermijden dat rode lijstsoorten zoals levendbarende hagedissen op het terrein komen, een voorwaarde voor ontheffing van de verplichtingen van de Flora- en Faunawet. Bouwactiviteiten zijn er niet geweest. Een nieuw bestemmingsplan lijkt nog niet in ontwikkeling.

SBNE
De SBNE blijft ageren tegen ontwikkelingen, die de landschappelijke en natuurwaarden in de omgeving van het buurtschap Engeland en de woon- en recreatieve kwaliteit van de enken kunnen aantasten.

  •  Er zijn gesprekken gevoerd met Parc Spelderholt om nakoming van de in een convenant vastgelegde afspraken te realiseren.
  • Er is een verzoek om handhaving gedaan voor een goede nakoming van de voorwaarden voor een aan Tergouw Holding BV verleende ontheffing van de Flora- en Faunawet. De nu genomen maatregelen om het bouwterrein af te grendelen leiden door het verkeerd gebruik van emmertjes tot een wisse dood van dieren.
  • Een nieuw bestemmingsplan zullen wij toetsen aan gewijzigd beleid van de gemeente. Wij vinden het onbegrijpelijk dat bouwplannen op het Spelderholt bouw van betaalbare woningen in Beekbergen in de weg staan. Daarom volgen wij (het uitblijven van) bouwactiviteiten nauwlettend.
  • Wij zullen de dorpsraad Beekbergen-Lieren vragen extra aandacht te besteden aan de woningbouwproblematiek.
  • Wij zullen de nieuwe gemeenteraad trachten te overtuigen van het door ons gewenste beleid met betrekking tot de bouwplannen op het Spelderholt.
  • Daarnaast blijven we deelnemen aan overleg over verkeersveiligheid.
  • We zullen zwerfafval melden en voor andere ongewenste zaken om handhaving verzoeken.
  • We zullen de veiligheid van de buurtschap ‘Engeland’ handhaven met een alertsysteem tegen diefstal en inbraak.

Meer informatie kunt u vinden op deze website.

Heeft u goede ideeën voor verbetering voor de buurtschap ‘Engeland’ laat dit dan weten aan het secretariaat@sbne-beekbergen.nl.
U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening, nummer NL21TRIO0784883696 ten name van SBNE Beekbergen.