Stuur ook een zienswijze in over Lelystad Airport!
Het kan nog tot en met 21 februari.
Zie www.zienswijzelelystadairport.nl/

Onze tekst:

Beekbergen, 13 februari 2019

Betreft: gewijzigd luchthavenbesluit Lelystad Airport

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

Hierbij ontvangt u onze reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel.

Mijn verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en dan onderzoeken of Lelystad nog nodig is. Misschien is dan ook door een verplaatsing van KLM vluchten door de Fransen van Schiphol naar Parijs meer ruimte op Schiphol ontstaan.

Mijn bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage zijn de volgende:

 1. Laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo’n lange afstand laag gevlogen. Dat is niet voor niets; het is op alle fronten onverantwoord.
 2. Laagvliegen gaat ten koste van waardevolle natuur-, stilte- en Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met het beleid in onze provincies;
 3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan;
 4. Laagvliegen zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen;
 5. Laagvliegen tast de toeristische sector aan. De toeristische economie van vele gebieden in het oosten is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van deze kernwaarden. In het MER is deze economische gevolgschade niet in beeld gebracht.
 6. Nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 zijn onvoldoende aangetoond;
 7. De milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht;
 8. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief bij aan klimaatverandering terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.
 9. Wij zijn het er niet mee eens dat wij nu alleen een zienswijze kunnen indienen tegen de actualisatie van het MER. Als wij in 2014 hadden geweten van de laagvliegroutes, hadden wij zeker toen al een zienswijze ingediend over het MER 2014. Wij verzoeken u nu de zienswijzeprocedure op te rekken inclusief het MER 2014.
 10. Wij zijn het er niet mee eens dat wij nu al een zienswijze in moeten dienen terwijl er nog geen akkoord is van de Europese Commissie.
 11. Wij zijn het er niet mee eens dat de informatiebijeenkomsten pas in februari zijn. Dit verkort de termijn van 6 weken voor het indienen van een zienswijze Wij verzoeken u de zienswijzeprocedure te verlengen tot eind maart.
 12. Wij verzoeken u dat u in het luchthavenbesluit zelf vastlegt dat vrachtverkeer op Lelystad Airport niet is toegestaan.
 13. Wij verzoeken u om in het MER alle milieueffecten van alle vliegroutes en varianten in beeld te brengen. Niet alleen van de B+ route.
 14. Wij verzoeken u de milieueffecten van boven de 3000 voet op te nemen in het MER.
 15. Wij zijn het er niet mee eens dat er wordt geëxperimenteerd met vliegroutes. Het verschuiven van de vliegroutes is nooit een verbetering omdat de overlast van (piek)geluid verplaatst wordt naar andere woonkernen zoals op de Noord-Veluwe: Elburg, Oldebroek, ‘t Harde, Epe, Heerde, Oene. Het experimenteren en verplaatsen van de vliegroutes na de formele inspraakprocedures kan echt niet. Ons verbetervoorstel is: opschorting van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en besluitvorming over openstelling nadat is gebleken dat laagvliegen boven Nederland nooit hoeft plaats te vinden.
 16. Wij verzoeken u om het ministerie opdracht te geven een 0-meting van het geluid onder laagvliegroutes te doen en het geluid van de eerste 2000 vliegbewegingen te meten en openbaar te maken, indien u toch besluit het vliegveld te openen.

Indien u niet tegemoet komt aan een of meer van onze verzoeken willen wij gehoord worden voordat u tot afwijzing overgaat.

Vriendelijke groet,

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.